آزادی زن معیار آزادی جامعه

نیمه دوم قرن بیست با کابوس اسلام سیاسی آغاز شد: کابوس ترور، کابوس تحجر و کابوس هجوم به زن! حجاب و جداسازی جنسیتی، سنگسار و اعمال وحشیانه ترین خشونت علیه زنان- از قتلهای ناموسی و سنگسار تا اسیدپاشی و تجاوز در خیابان و تا به بردگی کشیدن زنان.

طی نزدیک به چهار دهه از حاکمیت اسلامی هر روز شاهد وضع قوانین و فشارهای اجتماعی زیادی علیه زنان هستیم که می کوشند زنان را مجبور به گوشه نشینی کنند اما علیرغم ٣٨سال سلطه سرکوبگرانه و ضد زن نظام اسلامی حاکم بر ایران این رژیم هنوز هم نتوانسته است زنان را مجبور به تمکین کردن و یا پذیرش پوشش اسلامی، انگونه که نظام اسلامی میخواهد وادار کند.

در تفکر سران جمهوری اسلامی و داعش و دولت عربستان و طالبان  زن مظهر فتنه و به فساد کشیدن مردان است و باید در پستوی خانه مخفی شود و یا در چادر و مقنعه  پوشانده شود. این تنها نشان دهنده عمق ارتجاع و تحجر نیروها و دولتهای اسلامی از نوع جمهوری اسلامی است. زنان این زن ستیزی تهوع آور را هرگز نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. هر جریان اسلامی که به قدرت میرسد یا قصد قدرت گیری دارد ابتدا حملاتش را متوجه زنان میکند.  امروز جمهوری اسلامی از  زنان  کردستان تودهنی بزرگی در مقاطع مختلف و بارها و بارها از زنان خورده است. اگر میتوانستند جلو مدرسه رفتن زن را هم مانند طالبان میگرفتند اما امروز اکثریت دانشجویان دانشگاهها را دختران تشکیل میدهند.

دوچرخه سواری زنان نیز نه تنها با فتوای خامنه ای “ترک” نمیشود بلکه گسترش  می یابد.

نوع پوشش و تارهای موی زن کابوسی همیشگی برای این حکومت بوده است. سنت شکنی های هر روزه جوانان دختر و پسر کارد را به اسخوانهایش رسانیده است. تنها مانده بود که همسان خواندن زن در کنار واژه اراذل و اوباش را به نمایش بگذارد که در اینجا هم تو دهنی محکمی از مردم و زنان سرخ پوش ومبارز دریافت کرد.

زنان در کردستان همچنان خستکی ناپذیر و با حضور خود در تقابل با این قوانین تا به امروز نشان داده اند که اگاهانه ومصمم بر عظم خویش که آزادی وبرابری در جامعه است استوارهستند. طرح و تدوین هر روزه قوانین ضد زن در تاریخ حکومت اسلامی معنایی جز شکستهای پی درپی نخواهد داشت.

حضور زنان در کمیته بخشش ونا امنی جاده ها و دفاع از کولبران و انجمنهای محیط زیست همه نشان از آن است هیچ جریانی وجود ندارد که زنان در آن دخیل نباشند.

با حضور خود  اگاهانه تر، منسجم تر متحدانه و دست در دست هم، بنیاد تمامی قوانین زن ستیز درایران وسراسر جهان را در هم شکنیم .

 

عزیزه لطف الهی

اینرا هم بخوانید

ایسکرا می پرسد: بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن. عزیزه لطف الهی پاسخ میدهد

ایسکرا: هشت مارس روز جهانی زن در راه است. زنان طی چهار دهه حاکمیت سیاه …