هفتمین روز اعتصاب و تجمع کارگران فولاد اهواز

دوشنبه ۹ بهمن اعتصاب کارگران فولاد اهواز در هفتمین روز ادامه دارد. بر اساس گزارشات کارگران اعلام کرده اند تا زمانی که کارفرما به خواستهای شان جواب نداده ، به ادامه اعتصاب ادامه خواهند داد. فیلم از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …