اصغر فرهادی و اسکاری که روی خوش به جنبش اسلامی نشان میدهد

جایزه اسکار به فیلم متوسط فروشنده، یک پیام داشت و آنهم تودهنی به ترامپ مدافع راسیسم و رئیس جمهوری که ابایی ندارد رسما علیه میلیونها نفر پروپاگاند کرده و آنها را تحقیر کند. اما آن سوی این جایزه علاوه بر محکومیت درست سیاست ضد انسانی ترامپ، روی خوش نشان دادن و سکوت کردن در مورد جنبشی است به نام جنبش اسلامی و حکومتی که سر این مار جنبش اسلامی است یعنی جمهوری نکبت اسلامی که در ٤٠ سال اخیر نه فقط تحقیر میکند و راسیستی است بلکه میکشد و چشم در می آورد اگر به این حکومت و باندهای تروریست آن و به این مذهب و اسلام تمکین نکنند. همراه وهمکار اینها عربستان سعودی و داعش و باندهای تروریست اسلامی است که از حکومت اسلامی آموختند و اکنون زندگی میلیونها نفر را در آن کشورها به گروگان گرفته اند.

دنیا و سیاست رسمی در این دنیا این گونه بود که این جنبش را دولتهای غربی کمک کردند و سیاست اشان سالها مماشات با این جنبش و زیر بغل اینها را گرفتن بوده و اکنون سیاست جدید جناب ترامپ انتقام گرفتن از قربانیان این جنبش و چنگ کشیدن بر سر و روی مردمی است که مهر مسلمان بر پیشانی آنها زده شده. فرهادی که رگ گردنش در مقابل راسیسم امریکا محور بیرون میزند در هوایی نفس کشیده و فیلم ساخته و بده و بستان سیاسی کرده که با خون سنگسار شدگان و اعدام شدگان و هزاران و هزاران نفر بهایی و یهودی و مسیحی و کفاری که به دست این حکومت به قتل رسیده اند، آغشته است ایشان در آن جا یعنی در ایران تحریم نمیکند و لام تا کام نمیگوید بلکه از دیدن آخوند و پیام تبریک جانیان به خودش برای این اسکارهای بی ارزش ، تنش کهیر نمیزند. نه اینها بند نافشان با اسلام بریده شده و حکومت اسلامی را حال با لبخند بر لبانی همچون ظریف و روحانی بسیار می پسندندو حاضرند در رکاب اینها حرکت کنند و حرفی از راسیسم و فاشیسم و انسان کشی و زن ستیزی اینها بمیان نمی آورند. اسکار اگر چیزی را نشان داد بی ارزشی و بن بست هنر در دنیای سرمایه داری موجود و کاسه لیسی روشنفکر ملی اسلامی و مالتی کالترالیستهای و پست مدرنیستهای بین المللی را که اگر جنایت را میتوان فرهنگ نام نهاد و با آن کنار آمد و لی به درست در مقابل راسیسم ترامپ و احزاب دست راستی اروپا و امریکا می ایستند و خونشان بجوش ـی آید. پیام ما اینست در مقابل هر دو جبهه باید ایستاد هم آنکه فرمان راسیستی میدهد و هم آنکه حداقل چهار دهه است که این فرمان ها را با سبعیت اجرا میکند!

مینا احدی

28 فوریه 2017

اینرا هم بخوانید

دهان شماها را باید گل گرفت! و این امر زنان است!

حسین نژاد استاندار خراسان شمالی: «به این زنها رو بدهید کل کشور را تصرف میکنند.» …