اعتراضات کارگران شهرداری خرمشهر و ضرب شتم یک کارگر.کارگران دادخواهند

کارگران شهرداری خرمشهر شش ماه است که حقوقشان را دریافت نکرده و بیمه آنها نیز پرداخت نشده است. در هفته های گذشته این کارگران چندین مرتبه مقابل شهرداری، شورای اسلامی شهر و فرمانداری خرمشهر دست به اعتراض زدند و دستمزدشان را مطالبه کردند.

روز ۴ آبان خبر ضرب و شتم  ایاد کیانی یکی از این کارگران که بخاطر طلب مزدی و بیمه خود به شورای اسلامی شهر خرمشهر مراجعه  کرده بود،  در مدیای اجتماعی بازتاب یافت و این گستاخی با موجی از اعتراض و خشم روبرو شد. ایاد کیانی کارگری است که بطور وحشیانه ای توسط عادل چلداوی عضو شورای اسلامی مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه چشم بشدت آسیب دیده است.

ایاد که کارگر پاکبان خدمات شهری است می گوید: « ما در ایران برده هستیم، وضعیت مملکت ما همین است و مسئول در این مملکت این طور است؛ من برای اعتراض به وضعیت موجود به شورا رفته و دستمزد و بیمه ام را طلب کردم اما چلداوی به بهانه این که چرا مقابل منزل مادر او را تمیز نکرده ام به همراه برادرش به من حمله ور شدند.

کارگران نسبت به این گستاخی عضو شورای اسلامی ساکت نخواهند ماند و بطور جدی اعتراض دارند و خواهان این هستند که چلداوی به دلیل این ضرب و شتم محاکمه شود. 

واحد خوزستان کمیته سازمانده، این عمل وحشیانه جیره خواران حکومت در شورای اسلامی را شدیدا محکوم کرده و از همه کارگران شهرداری خرمشهر دعوت می کند تا در اعتراض به این رفتار وحشیانه واکنش نشان دهند و بطور جمعی دست به اعتراض بزنند. همانطور که کارگران نیشکر هفت تپه در شورای اسلامی را گل گرفتند، باید در شوراهای اسلامی در تمام مراکز کاری و در تمام شهرها گل گرفته شوند. باید بساط این نهادهای قلدری و جاسوسی و چپاول در همه جا را جمع کرد. چلداوی بخاطر گستاخی و عمل وحشیانه اش در قبال کارگران باید محاکمه شود. دستمزدهای عقب افتاده کارگران شهرداری خرمشهر باید تمام و کمال و فوری پرداخته شود و بیمه آنها واریز گردد.

دستمزدهای پرداخت نشده و قراردادهای موقت کاری و سطح نازل حقوقها از جمله موضوعات اعتراضات هر روز کارگران شهرداری است.  اعتراضات در میان کارگران شهرداری در شهرهای مختلف گسترده است. این اعتراضات بستر مناسب رفتن بسوی اعتصابات سراسری است. باید متحدانه بسوی اعتصابات سراسری رفت. باید بساط شورای های اسلامی و کل دم و دستگاه حکومت چپاول و دزدی حاکم جمع شود.

کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری، واحد خوزستان

۵ آبان ۱۴۰۰- ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱

اینرا هم بخوانید

این کوه موش خواهد زائید

حمید تقوایی: در ٢٤ ساعت گذشته “حمله قریب الوقوع” جمهوری اسلامی به اسرائیل به صدر …