اعتراض سراسری پرستاران

روز شنبه نهم بهمن بار دیگر پرستاران و کادر بهداشت و درمان در اعتراض به قراردادهای ۸۹ روزه و ناامنی شغلی در شهر های مختلف، منجمله مشهد، اصفهان، تهران، شیراز، ایلام، اسدآباد تجمعاتی برپا کردند. پرستاران خواهان لغو قراردادهای موقت و استخدام رسمی و دائم و بهبود شرایط کاری خود هستند.

این پرستاران و پرسنل بهداشت و درمان همان کسانی هستند که در مقابله با کرونا همواره در صف مقدم کمک به مردم قرار داشته اند ولی دولت از رسیدگی به خواستهای آنها سرباز زده است. دولت برای اجتناب از استخدام رسمی پرستاران آنها را بطور موقت به کار می گیرد تا هزینه زیادی را متقبل نشود. و این در شرایطی است که کرونا در ایران بیداد می کند و به گفته خودشان جامعه حداقل با کمبود ۴۲ هزار کادر درمان بهداشتی روبروست.

ایران تنها مملکتی است که ارج یک پرستار کمتر از آخوند انگلی است که برای درمان کرونا “استفاده از روغن بنفشه” را تجویز می کند. پرستار جانش را وثیقه سلامت مردم می کند اما بی حقوق است. این ظلم را نباید تحمل کرد. پرستاران به دفعات علیه این هم بی عدالتی بپاخاسته اند. پول آخوند و دستگاه خرافه پراکنی باید قطع شود و صرف پرستاران شود. پرستاران در قلب مردم جای دارند.

مردمانی که توسط این کادر درمان و بهداشت از مرگ نجات یافته اند اکنون جا دارد به کمک این عزیزان بشتابند و بی دریغ از آنها حمایت کنند.

مندرج در ژورنال شماره ۲۰

اینرا هم بخوانید

بازنده سیرک انتخابات، جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای است! حسن صالحی

سیرک انتخاباتی جمهوری اسلامی با پایان خود رسید. مسعود پزشکیان از صندوق رای بیرون آورده …