این حزب خانه من است، زندگی من است

 بیست و ششمین سال تاسیس حزب را به بهترین عزیزانم، به بهترین انسانهایی که تا امروز شناخته ام و به کادرها، اعضا و فعالین این حزب تبریک میگوییم. همچنین سالروز تشکیل حزب را به همه انسانهای شریف و آزاده، به فعالین و رهبران کارگری و فعالین جنبش های اعتراضی  تبریک میگویم.

این حزب خانه و زندگی من است. این یک حقیقت است. حقیقتی که از وقتیکه فهم و شعورم اجازه داده، برای این هدف کوشیده ام. از مبارزین کمونیست  و رادیکال این جامعه هستم. افتخار اینرا دارم از اولین اعضا و کادرهای حزب کمونیست کارگری ایران بوده ام.

مبارزه کرده ام برای یک دنیای آزاد، برابر، انسانی و رسیدن به این اهدف را فقط در این حزب دیده ام .

وقتیکه این حزب تاسیس شد کسانیکه تا آنموقع خود را به کمونیسم و سوسیالیسم آویزان کرده بودند اظهار ندامت کرده و اعلام کردند که تمام شد، شوروی فرو ریخت و کمونیسم تمام شد. اما ما  گفتیم زنده باد کمونسیم زنده باد سوسیالیسم.

سازمانها و جریانات چپ در ایران و در جهان که کمونیست بودنشان را با استالین، مائو و انورخوجه تداعی میکردند، اسم  کمونسیم و برابری خواهی را از روی خود برداشتند و دنبال همان اهدافی رفتند که تا آن موقع زیر لوای کمونیسم و سوسیالیسم سعی کرده بودند به خورد جامعه بدهند. جنبشهای بورژوایی و غیر کارگری که امروز در تقابل با جنبش کمونیسم کارگری ابراز وجود می کنند مملو از این سازمانها و گروهها و جریانت دیروزی است.

این حزب صرفا یک حزب سیاسی مثل هر حزب و سازمان سیاسی دیگر نیست، بلکه این حزب امید دهنده به مسیر پیموده شده در راه آرمانهای انسانی است.

حزب کمونسیت کارگری کمونسیم مارکس، آزادی و برابری خواهی کارگر را از زیر آوار این موج تحریف شده بیرون کشید و آنرا سر جای واقعی خود قرار داد و در مقابل جامعه گذاشت.

همین نیروها و احزاب چپ و ملی مذهبی  وقتیکه  مشغول این بودند که از میان جناح بندیهای حکومت اسلامی انتخاب خودشان را بکنند و برای مردم و جامعه ایران آلترناتیو سازی دیگری از نوع همین حکومت و همین سیستم انجام دهند، ما گفتئم آلترانتیو ما هستیم، حزب سیاسی  درست کرده ایم و برای تصرف قدرت سیاسی میجنگیم.

حزب کمونسیت کارگری شاخص های زیادی دارد از انسانهای شریف و مبارز گرفته که در آن جمع شده اند  تا تک تک سیاستها وعملکرد روزانه اش. اما یکی از شاخص های مهم  این حزب ماکسیمالیست خواهیش و به کم رضایت ندادنش است. ما هم بهبودی زندگی روزانه هر کارگر و زحمتکش را میخواهیم و برایش مبارزه میکنیم در عین حال برای  محو کامل هر نوع ستم نابرابری هم مبارزه میکنیم. ما همین امروز در عین حال که میخواهیم انسانها  از زندگی  شاد و مرفه  برخوردار باشند، سوسیالیسم و یک نظام سیاسی انسانی را نیز همین امروز میخواهیم و برایش میجنگیم.

حزب کمونسیت کارگری تا امروز تنها حزبی بوده است که با صراحت و روشنی علیه دین و مذهب، اسلام سیاسی  وسنت های ارتجاعێ قد علم کرده است،  حزبی که سنتهای انسانگرایانه را تبدیل به سنت قوی در جامعه کرده است و در مقابل با موج هویت سازیهای غیر انسانی و دست ساز که انسانها را در تقابل هم قرار میدهد قد عڵم کرده است.

ما تنها حزب سیاسی هستیم که ماهیت و افق به بن بست رسیده ناسیونالیسم عظمت طلب و محلی را  با صراحت و به روشنی افشا کرده ایم. در عێن حال راه حل واقعی و انسانی را برای حل ستم ملی در جامعه تبدیل به یک سنت قوی کرده ایم.

شاخص های دیگر این حزب دادن چهره به رهبران و شخصیت های سایسی جامعه بود و یا اینکه تبدیل کردن چهره ها و رهبران جنش کارگری و اعتراضی به رهبران علنی  در سطح جامعه است. امروز اگر دهها و صدها شخصیت مبارز و معترض در جنبش کارگری و جنبشهای اعتراضی دیگر با اسم  و رسم خود در مقابل مهره ها و دولتمردان و مدافعین نظم موجود قد عڵم کرده اند و حتی در زندان و سیاه چالهای جمهوری اسلامی  با صدای رسا قطعنامه و اعلامیه میدهند، در نتیجه مبارزه و پشتکار فعالین و سایستهای این حزب است.

ما هستیم که با صراحت از حق کودک، برابری زن و مرد، علیه حجاب اجباری و علیه حجاب کودکان، علیه آموزش های مذهبی و ارتجاعێ در مدارس و دفاع ازحقوق رنگین کمانها (ال.جی.بی.تی.کیوها)  دفاع کرده ایم. تنها حزب سیایسی هستیم که آزادیهای بی قید و شرط سیاسی  را مبنای آزادیخواهی قرار داده ایم و از آن دفاع میکنیم. این حزب در مقابل هر گونه ستم و بی عدالتی ایستاده است هر آنچه که در جامعه به ‌سرنوشت و زندگی مردم مربوط است  را امر خود میداند. اگر حاکمان سرمایه، محیط زیست، جنگلها، دریاچه ها و کشت زارها را خراب میکنند، ما نیز همانجا با اتکا به فعالین و تشکلهای دفاع از محیط زیست در مقابلشان ایستاده ایم. اگر زلزله بوقوع می پیوندد، اگر حقوقهای معوقه ماهها پرداخت نمیشود و کلاهبرداریهای علنی، اختلاس و دزدیهای هر روزه باندها و دسته جات نظام اسلامی هستی و دسترنج مردم را غارت میکنند، عامل و بانی آنرا در وجود این سیستم سراپا گندیده سیاه اسلامی برای جامعه توضیح میدهد. ما و جنبشهای اعتراضی و اجتماعی در جامعه مقابلشان ایستاده ایم  و مردم  را به اتحاد و مبارزه سازمانیافته فرا خوانده ایم.

این است حزبی که خانه من و زندگی من است.

حزب کمونیست کارگری ایران به بیان ساده حزبی است ماکسیمالیست که برای گرفتن قدرت سیاسی و یک سره کردن قدرت به نفع کارگران و مردم زحمتکش میکوشد. درعین حال هر درجه از پیشروی، اعتراض و مبارز مردم برای زندگی بهتر را امر خود میداند و آنرا تقویت میکند.

در بیست و ششمین سالروز تشکیل حزب کمونسیت کارگری همه انسانهای شریف و آزاده، همه فعالین و رهبران کارگری و فعالین جنبش های اعتراضی را  فرامیخوانم به حزب  کمونیست کارگری به حزب خودشان بپیوندند و سکانهای این حزب را برای به نتیجه رساندن اهداف انسانی و سوسیالیستی این حزب بدست بگیرند.

زنده باد حزب کمونسیت کارگری ایران

 

ایسکرا ۹۱۳