طه حسینی

این حزب خانه من است، زندگی من است

 بیست و ششمین سال تاسیس حزب را به بهترین عزیزانم، به بهترین انسانهایی که تا امروز شناخته ام و به کادرها، اعضا و فعالین این حزب تبریک میگوییم. همچنین سالروز تشکیل حزب را به همه انسانهای شریف و آزاده، به فعالین و رهبران کارگری و فعالین جنبش های اعتراضی  تبریک …

ادامه مطلب