برای مقابله با خارجی ستیزی و راسیسم باید سکوت در مقابل جنبش اسلامی را شکست!

انترناسیونال ۷۰۹

سخنرانی مینا احدی در تظاهرات هزاران نفره مردم مترقی آلمان بر علیه راسیسم و خارجی ستیزی!

حزب آلترناتیو برای آلمان در روز شنبه ٢٢ آوریل کنگره خود را درشهر کلن آلمان برگزار کرد در مقابل هتل محل برگزاری این کنگره و در سراسر شهر کلن دو روز میتینگ و تظاهرات و کنسرت و برنامه های متعددی علیه این حزب و بویژه فضا سازیو تبلیغات ضد خارجی و ضد پناهندگی این حزب برگزار شد که در این مورد با مینا احدی گفتگو میکنیم.

انترناسیونال: اولین سوال ما اینست که شنبه در کلن آلمان چه خبر بود؟

مینا احدی: حزب آلترناتیو برای آلمان حزبی است کهمتحد لوپن در فرانسه و مدافع سرسخت سیاستهای ترامپ و همه احزاب دست راستی در اروپا است. این حزب تبلیغات شدیدی علیه اتحادیه اروپا میکند و خواهان جدایی از اروپا، بشدت ناسیونالیست و در عین حال همواره با نشان دادن قدرت و نفوذ مساجد و جنبش اسلامی در اروپا و یا سیاست مماشات دولت آلمان با سازمانهای اسلامی، به تبلیغ علیه اسلام و سازمانهای اسلامی و میلیونها نفر مردم منتسب به این مذهب  دست میزند وخواهان اخراج پناهجویان و مدافع راسیسم علنی و ضد انسانی علیه پناهندگان و فراریان از کشورهای اسلام زده است.

این حزب که اخیرا در آلمان نفوذ بیشتری پیدا کرده با ٢٥ هزار عضو، کنگره خود را با حضور ٦٠٠ نماینده در هتل ماریتیم در مرکز شهر کلن سازمان داده بود از چند ماه قبل، بحث در رسانه ها بالا گرفته بود که نباید اجازه داد راسیست ها در این شهر کنگره برگزار کنند و بالاخره بعد از مباحثات فراوان، اعلام شد که کنگره در هتل مزبور برگزار میشود، چرا که قانونا کسی نمیتواند جلوی آنرا بگیرد ولی در مقابل این کنگره و در خیابانهای اطراف همه جا تظاهرات میشود.

انترناسیونال: شما هم در آنجا حضور داشتید. چه کردید و کلا فضای تظاهرات چگونه بود؟

مینا احدی: بله ما از طرف حزب کمونیست کارگری آنجا بودیم با شعارهای نه به ترامپیسم، نه به اسلام سیاسی و نه به کاپیتالیسم و انواع شعارها در دفاع از حق پناهندگی و علیه خارجی ستیزی. نکته مهم در این تظاهرات و فضای مسلط این بود که فراخوان از سوی احزاب رسمی و یا اتحادیه کارگری و سازمانهایی داده شده بود که در شهر کلن کارناوال برگزار میکنند و به نوعی در ابعادی توده ای مردم میگفتند نه بهراسیسم، با رقص و شعارهایی که فضای کاملا انسانی داشت، جوانان بسیار در این میتینگها فعال بودند و شهر چهره بسیار انسانی بخود گرفته بود.ولی احزاب رسمی و از جمله سوسیال دمکراتها و حزب سبز که در استان نورد راین وستفالن،که کلن در این استان است، آنها قدرت را در دست دارند و از دست اندرکاران اصلی بودند. در میتینگ پایانی شهردار سخنرانی کرد که خود قربانی حمله راسیستها بود قبلا و یک نفر با چاقو به او حمله کرده بود بدلیل دفاع این خانم از پناهندگان، ولی در عین حال همه میدانند که این احزاب مالتی کالترالیست هستند و حجاب را حق کودکان میدانند و یا مسجد سازی و حتی جدا سازی استخرها را می پذیرند با این توجیه که فرهنگ مسلمانها با ما فرق دارد و اینها اقلیت هستند و باید از این حقوق آنها هم دفاع کرد.

بهر حال فضای میتینگ بشدت انسانی و در دفاع از حقوق مردم و علیه راسیسم بود ولی حتی یک شعار در مقابل جنبش اسلامی و یا حجاب و برقع و غیره در بین نبود، چرا این موضوع مهم هست بدلیل اینکه حزب آلترناتیو برای آلمان با انگشت گذاشتن روی این معضلات مردم را جمع کرده و اگر کسی و یا حزبی میخواهد این فرش را از زیر پای حزب مزبور کنار بکشد باید در مورد این معضل حرف بزند و نه اینکه آنرا زیر فرش کند.

انترناسیونال: شما در این میتینگ سخنرانی کردید، چه گفتید؟

مینا احدی: مضمون سخنرانی من این بود که سیستم کاپیتالیستی به بن بسترسیده، در دنیایی که همه امکانات مادی و یا معنوی برای ساختن یک دنیای بهتر فراهم است امروز ما با پدیده هایی به اسم ترامپیسم و یا احزابی همانند حزب فاشیستی و دست راستی لوپن و یا آلترناتیو برای آلمان و گرت خیلدرز و غیره روبرو هستیم. اینها خود بیانگر به بن بست رسیدن نظام موجود هستند و باید با اتکا مبارزات مردم و کارگران درهمه جا فکری بحال این وضع کرد. در ادامه گفتم من نماینده حزب کمونیست کارگری ایران هستم و حزب ما در ایران و همچنین در دنیا سالهاست علیه اسلام سیاسی و حکومت فاشیست اسلامی مبارزه میکند، اینها دو روی یک سکه هستند، کنار آمدن با جنبش اسلامی به نام دفاع از حقوق اقلیت ها سیاست راسیستی وارونه ای است که باید پایان یابد، هر نوع مقابله با احزاب دست راستی امروز در اروپا که بر پایه نفرت پراکنی علیه  بیگانگان و بویژهمسلمانان متکی است، باید متکی بر نقد اسلام سیاسی و جنبش اسلامی و در دفاع از مدرنتیه و حقوق فردی افراد باشد و در پایان گفتم در همه جا در این کشورهای اسلام زده مبارزه علیه این حکومتها و جنبش اسلامی در جریان است که آنرا باید دید و در همه جا باید دست به دست هم دهیم و دنیای بهتری را بسازیم.

انترناسیونال: با تشکر از مینا احدی

اینرا هم بخوانید

دهان شماها را باید گل گرفت! و این امر زنان است!

حسین نژاد استاندار خراسان شمالی: «به این زنها رو بدهید کل کشور را تصرف میکنند.» …