تأمین اقتصادی برای مردم باعث ظهور یزید می گردد! مهران محبی

تیتر انتخاب شده این نوشته نقل به مضمون صحبت اخیر علم الهدا از مؤسسین دانشگاه تروریست پرور امام صادق، نماینده خامنه ای، امام جمعه مشهد و تولیت موقوفه گوهرشاد خطاب به مردم خواهان رفاه و زندگی بهتر است.

این آدمخوار که یکی از فاسدترین و چپاولگرترین سران و امامان جمعه جمهوری اسلامی است و اموال و ثروت و سرمایه هائی که از طریق فساد به چنگ آورده خارج از شمارش و برآورد است، در اراجیف اش می گوید: ,, اگر تأمین اقتصادی اصل قرار گیرد، مردم یکدیگر را پاره پاره می کنند، این جامعه شهوتی است و در این بستر یزید به وجود می آید!،، و در ادامه چرندیات اش اضافه می کند: ,, خط و ربط جریانهای اجتماعی امروز که شعار زندگی بهتر، رفاه و معیشت را سر می دهند، همان جریانی است که امام حسین به جنگ با آنان رفت،،.

چرندیات عوامفریبانه فوق از زبان جرثومه ای از فساد جاری می شوند که سال گذشته سه فقره از دزدیها و چپاول های نجومی اش در جریان رقابت ها و به زعم خودش یکدیگر پاره پاره کردن های درون حکومتیشان به این ترتیب افشاء شد؛ 1- زمین خواری بیش از یک هزار هکتار زمین در مشهد، 2- در قبضه گرفتن پنج هزار و هفتصد ملک سند دار در چناران تا پایان عمر و 3- اختصاص 10 درصد از درآمد موقوفه معروف به موقوفه گوهرشاد به عنوان حق تولیت.

غیر از حیله گری اسلامی هم نمی توان از این موجودات که با دزدی اشرافیت برای خود ایجاد کرده اند انتظار داشت. عوامفریبی، حقه بازی و شیادی آیت الله ها، آخوندها و جای داغ مهر نماز بر پیشانی پینه بسته ها در مدت 45 سال گذشته دیگر برای مردم به یقین تبدیل شده و خارج از این ویژگیهای نمی توانند چنین موجوداتی را شناسائی و توصیف کنند.

علم الهدا چند روز پیش مردم را به خاطر حق داشتن رفاه و زندگی و معیشت بهتر مورد اهانت قرار می دهد، هنوز یک ماه از دزدی یک هزار میلیارد تومانی (زمینخواری) هم کیش متعفنش آخوند صدیقی روضه خوان محبوب خامنه ای نگذشته است.

از نظر دزدان و فاسدان دینی و اسلامی همچنانکه در مکتب دینیشان از زمان ظهور محمد و سر هم کردن خرافات و داستانهای دروغین در کتابشان قرآن تأکید شده است، مردم حق زندگی و لذت بردن از زندگی را ندارند و سعی کرده اند این اصل ضد انسانی را با ابزار توهمات و فریبکاریهای اسلامی بر مردم تحت حاکمیتشان توجیه و تحمیل کنند.

این افکار پوسیده و ارتجاعی 45 سال است که توسط حکومت دزدان با بکارگیری مسجد، منبر و صدا و سیما و دیگر ارگانها و نهادهای متعدد ترویج و تبلیغات خرافات و مذهب تحت حمایت ماشین و ابزار سرکوب به عمل درآمده است. 45 سال است که هر آخوند و آیت الله و پیشانی پینه بسته ای سر در آخور مفتخوری کرده و مهمتر از آن مشغول چپاول ثروت های اجتماعی هستند. 45 سال است مردم گرفتار این آدمخواران، محکوم به فقر و نداری و گرسنگی شده اند.

کارگر و بازنشسته و هر مزدبگیری به جرم اعتراض به فقر و حقوق چندین بار زیر خط فقر توسط دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضائی این سر گردنه گیران سرکوب و بازداشت و زندانی می شود ولی خودشان که با چنگ انداختن بر اموال و ثروتهای نجومی برای خود و اطرافیانشان زندگیهای غیر قابل تصور ساخته اند، آنوقت هم که لو می روند حتی از پرس و جو و بازخواست های سطحی هم مصون و مبرا می مانند.

تردیدی نیست که چنین اوضاعی تا زمانیکه جمهوری اسلامی در قدرت باشد، ادامه خواهد یافت. به همین خاطر است که مردم می خواهند سرنگونش کنند تا عامل تمامی فقر و فلاکت و معضلات و ناکامیهای اقتصادی و معیشتی و مانع اصلی برخورداری خود از رفاه و زندگی و دنیائی بهتر را از جامعه جارو کنند.

و در چنین اوضاعی است که کودنی مانند علم الهدا با بر زبان آوردن چنین مزخرفاتی حماقت زیاده از حد خود و دیگر سران حکومت را به نمایش می گذارد. این کودن به مردمی هشدار می دهد که با اصل قرار دادن اقتصاد و معیشت، امام حسین به جنگشان خواهد آمد که  د ارند هر روزه ارزشها و مقدسات مذهبی و اسلامی و جمهوری اسلامی را لگدمال می کنند. همان مردمی که در همین ایام نوروزی که همزمان با ماه رمضان است، ماهی که برای مسلمانان به اصطلاح ماه طاعات و عبادات ویژه روزه داری و پشت کردن به لذائذ دنیوی و شادی است و باید به جای همه اینها اشک بریزند و شبهای قدر با گذاشتن قرآن بر روی سر تا صبح نخوابند، در بسیاری از شهرها جشنهایی با جمعیتهای گاها تا 60 هزار نفره بر پا کردند و با رقصهای مختلط مردان و زنان بدون حجاب و روزه خواری سراسری آخوندها و سران حکومت را به وحشت و فغان انداخته اند.

مردمی که تا این حد از مذهب و اسلام و جمهوری اسلامی متنفر و بیزار هستند، 45 سال است زندگیشان با توجیهات و دروغگوئی و حقه بازیهای اسلامی و با اتکاء به سرکوب و قتل و ترور و اعدام به فنا برده شده است. مردم خوب می دانند که دین ابزار تحمیق عمومی برای تأمین و حفظ اقتصاد و منافع اقتصادی یک مشت فاسد، دزد و غارتگر متحجر و جنایتکار است. می دانند که دین ابزار تحمیل فقر و گرسنگی بر مردم و تداوم آن است. می دانند که اصل و اساس دین نه آنطور که آخوندها و پیشانی پینه بسته ها با حقه بازی می گویند، معنویات و از خود و از زندگی مادی گذشتن و جهاد در راه خدا، بلکه اقتصاد و منافع اقتصادی حاکمان و مروجان و مبلغانی است که از راه چپاول و دزدی ثروتهای کلان و افسانه ای برای خود حاصل کرده اند. دیگر این نکته که به هر میزان دین در حاکمیت شریک و عجین باشد، به همان اندازه فساد و کثافت حاکم می شود و جامعه را تبدیل به لجنزار می کند، از دید کمتر کسی در جهان پنهان است .

به یمن پیشرفت تکنولوژی اینترنتی امروز دروغها و داستان سرائی های موهوم ادیان افشاء شده اند. واقعیت ها و وقایع تحریف شده و وارونه ثبت شده در مکاتب دینی افشاء شده اند. داستان جنگ میان همین امام حسین با یزید که اتفاقا هر دو مسلمان پیرو محمد و از قبیله قریش بودند را امروز اکثریت مردم ضد مذهبی ایران فهمیده اند و میدانند که اصل دعوا بر سر مال و اموال (به زبان امروزی اقتصاد) و فرمانروائی بوده است که آن دو و لشکریانشان را به جان یکدیگر انداخت و به قول علم الهدا یکدیگر را پاره پاره کردند.

در نتیجه آنچه که آخوند علم الهدای فاسد به مردم خواهان زندگی و رفاه نسبت می دهد توصیف واقعی ای از رابطه میان خود علم الهدا و دیگر جنایتکاران اسلامی با اقتصاد است. این  مردم دیگر فریب چپاولگران و جانیان اسلامی که هر روزه شاهد کشمکشها و یکدیگر پاره کردنهایشان بر سر سهم بری از اقتصاد و معیشت و زندگی غارت کرده از مردم هستند را نمی خورند.

مردمی که به خاطر دست یافتن به معیشت و رفاه و زندگی بهتر دیکتاتوری فاسد و چپاولگر هزار فامیل پهلوی را سرنگون کردند. و امروز به دنبال 45 سال حاکمیت  یک دیکتاتوری اسلامی و ارتجاعی تر با باندهای بی شمار مافیائی و چپاولگر و چشیدن بیشتر طعم تلخ فقر و نداری، بهتر و بیشتر از هر انسانی در هر جامعه دیگری اهمیت اقتصاد و نقش آن در زندگی را درک می کنند.

این مردم که پا روی گلوی دزدان گذاشته اند، می خواهند هر انسانی سهمی از اقتصاد را داشته باشد که تأمین کننده یک زندگی مرفه و انسانی و امن  پر از شادی و دوستی باشد. در چنین جامعه برابری اقتصاد نمی تواند محور کشمکش و یکدیگر پاره کردن باشد. اقتصاد زمانی تبدیل به محور یکدیگر دریدن ها می شود که آدمخوارانی مانند سران و حاکمان و آیت الله های جمهوری اسلامی غارتش کنند و هر یک بخواهد دیگری را مغلوب و از میدان خارج کند.

ما با انقلابمان حکومت آدمخواران اسلامی را سرنگون خواهیم کرد و از طریق شوراها بلافاصله اقدام به پایه ریزی یک اقتصاد سوسیالیستی خواهیم کرد که هر انسانی از سهمی برابر در اقتصاد و بهره مندی از آن برخوردار باشد. ما با اجتماعی کردن اقتصاد نه تنها خود را از فقر و نکبت رها خواهیم ساخت، بلکه آدمخوارانی که امروز یکدیگر را بر سر سهم بری از ثروت و اقتصاد مورد یورش و دستبردشان، پاره می کنند ، نجات خواهیم داد و به انسانهای مفیدی تبدیلشان خواهیم کرد.

کارگر کمونیست ۸۲۵

اینرا هم بخوانید

دزدیهای نجومی، فلاکت عمومی- مهران محبی

کارگر کمونیستافشای دزدی یک هزار میلیارد تومانی (زمین خواری 4200 متری) آخوند کاظم صدیقی معروف …