تصاویر تجمع در مقابل کنفرانس سازمان جهانی کار در ژنو

به فراخوان کمپین برای آزادی کارگران زندانی (فری دم ناو) روز دوشنبه ۵ ژوئن میتینگی در مقابل سازمان جهانی کار در اعتراض به حضور هیات جمهوری اسلامی در این کنفرانس برگزار شد.

صدو یازدهمین اجلاس بین المللی سازمان جهانی کار در پنجم ماه ژوئن در ژنو آغاز میشود. کمپین برای آزادی کارگران زندانی (فری دم ناو) در اعتراض به عضویت جمهوری اسلامی در این سازمان و حضور هیات آن در این اجلاس در این روز آنجا خواهد بود تا صدای اعتراض کارگران ایران و انقلاب زن زندگی آزادی باشد.  فری دم ناو در این آکسیون اعتراضی بر سه خواست فوری اخراج هیات جمهوری اسلامی  از اجلاس آی ال او، فشار آوردن برای آزادی کارگران و معلمان زندانی، دستگیر شدگان انقلاب و زندانیان سیاسی و اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار تاکید دارد. جمهوری اسلامی  باید همچون حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی باید در سطح جهان بایکوت شود و از سازمان جهانی کار نیز بیرون انداخته شود. تصاویری از این تجمع

اینرا هم بخوانید

طی دو سال ٨ میلیون نفر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!

روزنامه حکومتی اعتماد:طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است! …