حزب رهبر انقلاب وجود دارد- سخنرانی افتتاحیه حمید تقوائی در پلنوم ٥٥ حزب کمونیست کارگری ایران

پلنوم ما در شرایط ویژه ای برگزار میشود. شرایطی که جامعه ایران میشود گفت یکپارچه بپا خاسته تا از شر جمهوری اسلامی رها بشود. اگر تنها رویدادهای یک ماه اخیر را مد نظر قرار بدهید مشاهده میکنید که شورشها و اعتراضات مردم بخشم آمده در بسیاری از شهرها، اعتراضات ممتد بازنشستگان در یکشنبه های اعتراض، و در هفته اخیر هر روزه، تجمعات گسترده معلمان در بیش از ٢٠٠ شهر، اعتصابات کارگران نفت، کارگران شرکت واحد، رانندگان کامیون و غیره و غیره هر روز جریان داشته است و اینها همه یک جامعه پر تپش و پر جنب و جوش را در برابر چشمان ما قرار میدهد. کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری در چنین شرایطی نشست دارد و در این نشست بحث در این مورد هست که چطور باید در دل این شرایط پر تحول مردم را متحد و سازماندهی کرد و مبارزات را رهبری کرد و به پیروزی رساند.
سئوالی که امروز بطور واقعی برای همه مطرح است – برای نه فقط نیروهای اپوزیسیون بلکه برای فعالین و در سطح وسیعی حتی برای توده مردم مطرح است- مساله رهبری است. همه از این صحبت میکنند که نقطه ضعف ما نبود رهبری است؛ خلاء رهبری است. من در این پلنوم میخواهم اعلام کنم که این رهبری وجود دارد. این رهبری حزب کمونیست کارگری ایران است و این فقط یک ادعا نیست. این را من به اعتبار همه حرکتها، اعتصابات و اعتراضات و مبارزاتی میگویم که نه فقط در چند ماه اخیر بلکه سالهاست در دل جامعه جریان دارد و به پیش میرود. به اعتبار شعار جمهوری اسلامی نابود باید گردد، به اعتبار مبارزات مردم علیه فقر و علیه گرانی، به اعتبار شعار آخوند برو گمشو که امروز در خیابانها سر داده میشود، به اعتبار شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای و مرگ بر رئیسی، به اعتبار شعار علیه فلاکت عمومی حقوقهای نجومی، به اعتبار بنری که معلمان مبارز در تجمعاتشان بلند میکنند علیه شکاف طبقاتی و علیه تبعیض طبقاتی، به اعتبار شعار منزلت معیشت حق مسلم ماست، به اعتبار شعار زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، ننگ بر این بردگی که امروز بازنشستگان در خیابانها فریاد میزنند، به اعتبار مبارزات زنان در مقابل آخوندها و علیه حجاب و علیه آپارتاید جنسی، به اعتبار مبارزه ای که کل جامعه به پیش میبرد برای اینکه از شر سلطه مذهب بر دولت و قوانین و بر زندگی سیاسی و اجتماعی و حتی بر زندگی خصوصی افراد رها بشود، به اعتبار خواست درمان و آموزش رایگان که امروز بازنشستگان و معلمان فریاد میزنند، و به اعتبار شعار اداره شورائی که کارگران هفت تپه پرچمش را بالا برده اند. به اعتبار همه اینها من اعلام میکنم حزب رهبری کننده انقلاب ایران وجود دارد. این حزب، حزب کمونیست کارگری است.
این شعارها و مطالباتی که امروز در خیابانها سر داده میشود شعار ها و مطالبات حزب ما است و سالهاست، از همان بدو روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ما این پرچم را بلند کرده ایم و برای تحققش جنگیده ایم. اداره شورائی جزئی از خواست و ارمان ما است که در برنامه یک دنیای بهتر بعنوان پایه های حکومت سوسیالیستی که میخواهیم در ایران برپا کنیم اعلام شده است. ما مداوما شوراها را مطرح کرده ایم، تبلیغ کرده ایم و حمایت کرده ایم. مدام از مجمع عمومی و جنبش شورائی صحبت کرده ایم و امروز شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان، شورای ٥ هزار نفره هفت تپه، شورای کارگران نفت که در هفشجان مجمع عمومی پرشور خود را برگزار کرد و کلا جنبش شورائی که در جامعه گسترش پیدا کرده است همین پرچم را در دست دارند. جامعه ایران از انقلاب ٥٧ تا امروز آزادی را با شورا تداعی کرده و با شورا تعریف کرده است و این حزب رهبری کننده انقلاب، حزب شوراها است. حزبی که شوراها جزو برنامه و جزئی از آرمان اوست. آزادی و رهائی و هر اسمی که بخشهای مختلف جامعه روی رهائی میگذارند از نظر ما و از نظر توده مردم و بخش پیشرو جامعه که بحلو آمده است جز اداره شورائی معنائی ندارد. رهائی و آزادی با دخالت مستقیم مردم در سیاست و در امور اجتماعی و در تصمیمگیری شوراها برآورده میشود و این پرچم را حزب ما از روز اول بلند کرده است.
مبارزه گسترده ای که امروز علیه مذهب جریان دارد نماینده اش ما هستیم. حزب ما است که جدائی کامل مذهب از دولت از قوانین از آموزش و پرورش و از زندگی اجتماعی مردم را اعلام کرده است. حزب ماست که اعلام کرده است مذهب رسمی نمیخواهیم، جمهوری سوسیالیستی مذهب رسمی ندارد.
حزب ما است که اعلام کرده است در مدارس، در شناسنامه ها، در قوانین، در اسناد دولتی، در آگهی های استخدامی و در کل مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رجوع به مذهب افراد ممنوع است. و شهروندان نباید بر اساس تعلقات و عقاید مذهبی که ممکن است داشته باشند و یا نداشته باشند مورد هیچ نوع استثنا و تبعیضی قرار بگیرند.
حزب ما است که اعلام کرده است با تبعیض ملی و ستم ملی از پایه مخالف است،علیه اش می جنگد و خواستار اینست که همه بعنوان شهروندان متساوی الحقوق بتوانند در ایران آزاد، در ایران جمهوری سوسیالیستی، زندگی کنند.
حزب ماست که پرچم مبارزه علیه حجاب و آپارتاید جنسی در تمام سطوح را برافراشته و خواهان برابری کامل زن و مرد در امور اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و مناسبات خانوادگی و در فرهنگ و اخلاقیات است. حزب ما است که مذهب را یک رکن اصلی ستم بر زن در ایران امروز میداند و میخواهد آنرا از جامعه جارو کند.
حزب ما است که خواهان فرهنگ پیشرو مدرن و امروزی برای همه جامعه ایران است. و با تمام تبعیضات عقب مانده ای که در فرهنگ ارتجاعی، فرهنگ مذهبی و فرهنگ ناسیونالیستی و مردسالار، و خاک پرستی و میهن پرستی و خداپرستی وجود دارد بطور مداوم و پیوسته جنگیده است و می جنگد.
بله، جامعه باید رهبری اش را انتخاب کند. این رهبری هنوز عملا انتخاب نشده است ولی حزبی که میتواند این کرسی را بدست بیاورد، میتواند به مقام رهبری عروج کند و میتواند جامعه را به سوی رهائی و ازادی وعدالت و رفاه پیش ببرد وجود دارد. حضور دارد و فعال است.
شما امروز فعالیتهای حزب را در یک تلویزیون ٢٤ ساعته که از سه ماهواره مستقیم پخش میشود می بینید. در شعارهائی که معلمان میدهند، که کارگران نفت و کارگران هفت تپه سر میدهند حضور این حزب و ردپای این حزب را میبینید. در مدیای اجتماعی حضور حزب را می بینید. در فعالیتهای وسیعی که در خارج کشور برای بایکوت جمهوری اسلامی انجام میشود، و در فعالیتهائی که در مقابله با اسلام سیاسی به پیش برده میشود حضور برجسته حزب و کادرهای حزبی را بروشنی می بینید.حزبی است فعال دردهها عرصه و علیه کوچکترین تبعیض و بیحقوقی که بر هر بخشی از جامعه وارد میشود.
چنین حزبی شایسته رهبری انقلاب مردم است. به حزب خودتان، به حزب کمونیست کارگری بپیوندید.
متشکرم
٢٩ ژوئن ٢٠٢٢

اینرا هم بخوانید

جسد گردانی قصاب 67 و بی رنگی حنای جمهوری اسلامی- حمید دائمی

کارگر کارگاهی- حمید دائمی این روزها که رژیم تلاش می کرد با مرده گردانی یک …