حزب کمونیست کارگری: به تشنج آفرینی پایان دهید! به کمیته رهبری کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

اخیرا اطلاعیه ای از طرف دبیرخانه کومله منتشر شده و از هفت نفر از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران که عضو کومله نیز میباشند و از خارج کشور به کردستان رفته تا در اردوگاه مستقر شوند، خواسته است که اردوگاه را ترک کنند. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب آن به عهده خود آنان است!‌

استدلال دبیرخانه کومه له این است که طرفداران دبیرخانه و کمیته رهبری کومله متشنج شده اند و قابل کنترل نیستند و ممکن است اتفاقات ناگواری بیفتد. مسئول دبیرخانه کومله علاوه بر این پیشبینی کرده که اعضای کمیته مرکزی حزب که به اردوگاه رفته اند، اردوگاه را ترک نخواهند کرد و نتیجه اش “ایجاد تشنج در سطح تشکیلات علنی و مسلح است، تشنجی کە ممکن است عوارض و عواقب ناگواری بدنبال داشتە باشد” و اعلام میکند هر اتفاق ناگوار روی دهد مسئولیتش بعهده هفت نفری است که به اردوگاه رفته اند!

این نوع تهدیدات و هشدارها بسیار آشنا و معنی آن بسیار روشن است. هر سازمانی که معتقد است افراد مسلحش قابل کنترل نیستند و تحریک میشوند، عملا با این هشدارها دارد نیروی خود را تحریک میکند و برای ایجاد تشنج و درگیری بخط میکند و سازمان میدهد. این ادبیات عینا ادامه همان ادبیات و همان رفتاری است که زمانی عبدالله مهتدی علیه کومله انجام داد و هنگام جدایی از کومله و برای امتیاز گرفتن دست به اسلحه برد.

از کمیته رهبری کومله میخواهیم فورا این هشدار را پس بگیرند و به این رفتارها و تشنج آفرینی ها پایان دهند. سال ۱۹۹۱ در حالیکه بیش از هزار نفر نیروی مسلح در اردوگاه های کومله بود جریان کمونیسم کارگری نگذاشت اوضاع به دست امثال عبدالله مهتدی بیفتد و بسیار متمدنانه جدایی را هدایت کرد. نه خون از دماغ کسی آمد و نه شاهد چنین ادبیاتی بودیم. برعکس در اوج همکاری با رفقایی که قصد ادامه کاری کومله را داشتند جدایی را سازمان دادیم و در کمال صمیمیت و رفاقت اردوگاه ها را ترک کردیم و سنتی بسیار انسانی و مدرن را از خود بجا گذاشتیم. امیدواریم اینبار نیز مطابق با سنت گذشته رفتار کنید.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ (۲۰ دیماه ۱۴۰۰)

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت در لاوان و اعتصابات کارگران پروژه ای نفت

امروز ۲۹ تیر کارگران رسمی نفت در ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری مطالبات خود بار دیگر …