خطر اعدام سه معترض در اصفهان. تجمع مردم مقابل زندان. فیلم

*حرکت مردم اصفهان به طرف زندان دستگرد (مرکزی) احتمال اعدام سه معترض.

خطر اعدام سه نفر از دستگیرشدگان اعتراضات ماههای اخیر، مجید کاظمی و سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی جدی است. این خبر از امروز عصر در مدیای اجتماعی پخش شده و اعلام خطر کرده اند. در واکنش به این اخبار مردم اصفهان به طرف زندان براه افتاده اند. مردم دست به تجمع زده و شعار بر علیه اعدام ها می دهند. نیروهای سرکوبگر با گاز اشک آور به تجمع کنندگان در مقابل زندان دستگرد حمله کرده اند.خطر اعدام جدی است

اینرا هم بخوانید

طی دو سال ٨ میلیون نفر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!

روزنامه حکومتی اعتماد:طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است! …