دو انقلاب و یک ضد انقلاب! – حمید تقوایی

مندرج در ژورنال شماره ۶۵۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

در سالگرد انقلاب ۵٧ مردم با شعاردهی های شبانه علیه حکومت و خامنه ای به استقبال “دهه فجر” و نورافشانیهای حکومتی رفتند. این برآمدی از جنگ مردم با حکومت است. جنگی در ادامه انقلاب ۵٧.

مردم با اعتراض به جشن حکومتی بمناسبت سالگرد انقلاب ۵٧، در واقع دارند از انقلاب ۵٧ دفاع میکنند. اعتراض مردم در سالگرد قیام بهمن، بمعنای دفاع از انقلابی است که این رژیم سرکوب اش کرد. این اعتراض به سرکوب و نابرابری و دیکتاتوری و فقر و تبعیض، یعنی همان مصائبی است که انقلاب ۵٧ نیز علیه آنها شکل گرفت و به شکست کشانده شد.

انقلاب ۵٧ را انقلاب اسلامی مینامند ولی اسلامیون نماینده انقلاب ۵٧ نبودند، نماینده ضد انقلاب ۵٧ بودند. رژیم شاه قادر به سرکوب انقلاب ۵٧ نبود، دولتهای غربی خمینی را علم کردند که این امر را به سرانجام برساند. خمینی را بعنوان رهبر انقلاب بجلو راندند ولی او در واقع سرکوبگر انقلاب از درون، ستون پنجم در انقلاب، بود.

رژیم اسلامی از همان روز اول قدرت گیری بروی مردم و انقلابشان شمشیر کشید ولی جامعه تسلیم نشد. بیش از دو سال طول کشید تا جمهوری اسلامی با یورش به دانشگاهها و زنان و کارگران و ترکمن صحرا و کردستان و بالاخره هجوم به همه مردم در ٣٠ خرداد ۶٠، انقلاب را سرکوب کند.

جنگ امروز مردم با دیکتاتوری اسلامی، ادامه مبارزه شان با دیکتاتوری سلطنتی است. انقلاب زن زندگی آزادی رسالت پیروز کردن همه خیزشهای دهه اخیر علیه دیکتاتوری و استبداد، از انقلاب مشروطه تا انقلاب ۵٧ و تا خیزشهای ٨٨ و ٩۶ و ٩٨ را به عهده دارد.

انقلاب “زن زندگی آزادی” ادامه انقلاب چندین نسل علیه صد سال دیکتاتوری و اختناق و استبداد در ایران معاصر است و میرود تا با پیروزی خود جامعه ایران را برای همیشه از شر هر نوع دیکتاتوری و حکومت مافوق مردم پاک کند.

اینرا هم بخوانید

دیدار حزب و انقلاب- حمید تقوایی

یک دستاورد مهم انقلاب زن زندگی آزادی مطرح‌شدن انقلاب به‌عنوان تنها راه رهائی جامعه در …