رامین حسین پناهی در خطر اجرای حکم اعدام!

جمهوری اسلامی ایران با تایید حکم اعدام رامین حسین پناهی، قصد سازمان دادن فوری این جنایت را دارد.

حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع این زندانی سیاسی ضمن تایید این خبر گفت که این حکم چند روز پیش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در شهر قم تایید شده و خطر اعدام این فعال سیاسی قریب الوقوع است..

در شرایطی که مردم ایران در همه جا علیه این حکومت  فقر و تبعیض و انسان کشی مبارزه میکنند، حکومت اسلامی ایران میخواهد با اجرای حکم یک فعال سیاسی، به مردم معترض چنگ و دندان نشان دهد.

اما آن دوران گذشته است که با اعدام و چوبه های دار این حکومت قدر قدرتی میکرد و صداها را خفه میکرد.

مردم ایران کارگران ، زنان و همه مخالفین این حکومت دیگر تصمیم خود را گرفته اند ، آنها این حکومت را نمیخواهند و علیه زندگی سه بار زیر خط فقر و بی حقوقی و سرکوب مبارزه میکنند.

کمپین نجات رامین حسین پناهی اعلام میکند که این حکم اعدام و تایید آن در دیوان عالی حکومت اسلامی بسیار مهم است. این یک زور آزمایی دیگر حکومت با مردم معترض در ایران است و باید همه ما خود را موظف بدانیم در مقابل این سازماندهی برای جنایت باهدف ترساندن مردم بپا خاسته و کاری بکنیم.

رامین حسین پناهی یک فعال سیاسی است که اسیر حکومت اسلامی شده و این حکومت در ادامه قتل و اعدام هزاران نفر از فعالین سیاسی در ٣٩ سال گذشته، میخواهد او را اعدام کند. در حالیکه در چند سال گذشته بدلیل اعتراضات جرات نکرده فعال سیاسی اعدام کند.

ما فراخوان دهندگان کمپین از همه سازمانهای مدافع حقوق انسانی، از همه احزاب اپوزیسیون حکومت اسلامی، و از مردم قهرمان ایران میخواهیم به این حکم در هر جایی که هستند و بهر طریق ممکن اعتراض کنند.

ما باید در سراسر جهان صدای اعتراض خود را بلند کرده و کاری کنیم که حکومت جرات نکند رامین را اعدام کند، این فقط به همت اعتراضات و مبارزات سراسری در ایران و در دنیا امکان پذیر است.

در مقابل سفارت خانه های حکومت اسلامی و در مقابل ساختمانهای وزارت خارجه دولتهای غربی تحصن کنید، در مراکز شهرها میتینگ سازمان داده و اعلام کنید رامین را نباید اعدام کنند، در ایران در ادامه فعالیتهای چند ماه اخیر ، با در دست داشتن عکسهای رامین پیام اعتراض بفرستید و این پیام ها را در مدیای اجتماعی علنی کنید.

ما از مردم کردستان در همه شهرها دعوت میکنیم برای یک اعتصاب عمومی آماده شوند، فقط با یک اتحاد و مبارزه قوی میتوان رامین را نجات داد.

کمپین نجات رامین حسین پناهی

٢٢فروردین ١٣٩٧ برابر با ١١ آوریل

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …