روزهای ١١ و ١٢ اردیبهشت بهترین فرصت است

روز اول ماه مه میلادی برابر با یازدهم اردیبهشت در ایران، روز جهانی کارگر است که مقارن با روز معلم در ایران نیز می باشد.

امسال، درشرایطی به گرامیداشت این روز می رویم که نمایندگان جنبشهای کارگری و معلمان دراعتراض به نظام ظالمانه و تبعیض امیز جمهوری اسلامی همچنان در زندان به سر می برند. امسال  جامعه معلمان ایران هم صدا و همدل با اسماعیل عبدی که به خاطر پیگیری مطالبات و خواستهای بر حق معلمان و دانش آموزان و به جرم دفاع از حقوق معلم و کارگر به زندان افتاد؛ اول ماه می و روز معلم را به فضای اعتراض علیه جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد. تمام معلمان و پیشروان جنبش های کارگری که در دفاع از حقوق پایمال شده خود برچسب اقدام علیه امنیت ملی خورده اند و احکام سنگین حبس و یا تبعید برای آنها صادر شده نیاز به حمایت و همراهی ما دارند.

روزهای ١١  و ١٢ اردیبهشت بهترین فرصت است تا فضای مدارس و آموزش و پرورش را به کارزار اعتراضی علیه ٣٨ سال تبعیض و ستمگری جموری علم ستیز اسلامی تبدیل کنیم .حکومتی که از رشد اندیشه و آگاهی بیم دارد و با ضعیف نگه داشتن ارکان علمی جامعه یعنی معلمان مبارزه ای وسیع را در مقابل رشد اندیشه و تفکر نقاد پیش گرفته است.

 

ما معلمان در این روزها هم صدا با اسماعیل عبدی علیه نظام سرمایه داری و طبقاتی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی اعتراض خواهیم کرد. علیه امنیتی شدن جو مدارس و حضور بسیج و سپاه در مدارس ایستاده و به خواهان رفع اتهام اقدام علیه امنیت ملی از جنبشهای کارگری هستیم. معلمان ایران در حمایت از اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده و دیگر مدافعان حقوق کودکان کار که در زندان های جمهوری اسلامی متحمل رنج فراوان شده اند به گسترش پدیده کودک کار و خروج کودکان از چرخه تحصیل ،به طبقاتی شدن آموزش ، به مدارس کپری و خشت و گلی که جان کودکانمان را تهدید می کند اعتراض خواهیم کرد.

عبدی به خاطر دفاع از حقوق ما معلمان و دانش آموزانمان به زندان افتاد؛ اعتراض او به میلیاردها دزدی و اختلاس مدیران آموزش و پرورش بود که حاصل زحمات سالهای طولانی کار ما معلمان بوده و مسِئولین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی  آن را به یغما برده اند.

در این روز در هر کجا که باشیم و به هر شیوه ممکن به سیستم سرمایه داری استثماری جمهوری اسلامی اعتراض کرده و حمایت خود را از خواستها و مطالبات اسماعیل عبدی و دیگر نمایندگان جنبش های کارگری محبوس در زندان های جمهوری اسلامی اعلام می داریم.

زنده باد آزادی؛زنده باد برابری و پاینده باد حکومت کارگری

مژگان مظهر سرمدی

٤ اردیبهشت ١٣٩٦

٢٤ آپریل ٢٠١٧

 

پاینده باشید.