زنان معترض در ایران صحنه های فوق العاده ای را خلق کرده اند

یکی از روزنامه های سوئد مطلبی از سوسن صابری درباره اعتراضات اخیر در ایران و مبارزات زنان شجاع علیه حجاب اجباری و رژیم ضد زن جمهوری اسلامی را درج کرده است و از دولت سوئد خواسته استکه روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کند. لینک مطلب از اینجا

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …