سال تحصیلی جدید آغاز شد – شهلا دانشفر

مندرج در ژورنال شماره ۵۳۳ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

سال تحصیلی جدید آغاز شد و معلمان که بخش مهمی از نیروی انقلاب زن زندگی آزادی هستند کلاسهای درس را گشودند. معلمانی که هیچکدام از خواستهایشان پاسخ نگرفته و زیر بیشترین سرکوبگریها قرار دارند تا مبادا در فضای پر التهاب جامعه صدایی از آنها بلند شود. از جمله تعداد بسیاری از آنها احکام زندان، اخراج و انفصال از خدمت گرفته اند، شماری از آنان در زندانند و یا حکم دارند. بعلاوه خواستهای معیشتی معلمان پاسخ نگرفته است. سیر صعودی قیمتها و اجرایی نشدن کامل طرح رتبه بندی که جدالها بر سر آن شد و ظاهرا قرار بود به حقوق هر معلم ۸ تا ۱۶ میلیون تومان اضافه شود که هنوز هم زیر خط فقر است، بیکارسازیهای گسترده معلمان با وجود کمبود سیصد هزار معلم و بازماندن چهار میلیون کودک از تحصیل و افزایش صف کودکان کار و خیابان، وضعیت را برای معلمان و برای کل جامعه به حد انفجار رسانده است. بازتاب این شرایط را در گفتمانهای اعتراضی معلمان، و برای نمونه در شعارهای اعتراضی تجمع اخیر معلمان بازنشسته از جمله شعار “رئیسی قالیباف این آخرین پیام است، جنبش بازنشسته آماده قیام است” میشود دید.

بدین ترتیب مدارس و دانشگاهها به بمبی انفجاری از اعتراض تبدیل شده اند. در چنین شرایطی و در یکسالگی انقلاب زن زندگی آزادی مدارس و دانشگاهها این کانونهای داغ انقلاب، سال جدید تحصیلی را آغاز کردند. جامعه نیز با دادخواهی بخاطر جوانان و نوجوانانی که در جریان انقلاب زن زندگی توسط حکومت به قتل رسیدند و با فریاد اینکه جای کودکان ما در کلاسهای درس در مدارس و دانشگاهها خالیست به استقبال سال تحصیلی جدید رفت. بیانیه نهاد دادخواهان یک نمونه آنست که بر اتحاد مردمی برای پیشبرد دادخواهی و گرامیداشت یاد جانباختگان و تداوم انقلاب تاکید میکند. تشکلهای صنفی معلمان از شهرهای مختلف نیز در بیانیه هایشان با پرچم تحصیل رایگان برای همه کودکان و با اعتراض علیه سرکوبگریهای حکومتی به استقبال گشایش مدارس رفتند. از جمله راه اندازان کارزار یکصد هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی با هزاران امضا، معلمان را به پیوستن گسترده تر به این کارزار فراخواندند.

با توجه به مکان مبارزاتی معلمان امروز همه توجه ها بسوی آنان است. تجمعات و اعتصابات سراسری معلمان با پرچم تحصیل رایگان برای کودکان و علیه فقر و بی تامینی، پاسخ محکمی به سرکوبگریهای حکومت و فشار آوردن برای آزادی معلمان زندانی و جلب حمایت و همبستگی مردمی است.

سردبیر این شماره: کیوان جاوید

*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com

اینرا هم بخوانید

در صنعت نفت چه خبر؟ گفتگو با شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۸۱۶ گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه در تلویزیون کانال جدید …