سخنرانی شیوا محبوبی سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی در نشست شورای حقوق بشر در ژنو

اینرا هم بخوانید

سازمانده: به استقبال روز جهانی کارگر میرویم