شرایط کنونی کانون های بازنشستگی تامین اجتماعی: کانونهای بازنشستگی تشکل‌های زرد بی‌خاصیتی شده اند

شرایط کنونی کانون های بازنشستگی تامین اجتماعی

در جریان اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی علیه مداخله غیرقانونی دولت و بی توجهی به قوانین موجود در افزایش حقوق شان، کانون های بازنشستگی هم بخاطر منفعل و مماشات با مقامات حکومتی تحت فشار و انتقاد بدنه بازنشستگان قرار گرفته‌اند.

کانون های بازنشستگی که نمایندگانشان تحت انتخابات‌های کنترل شده حکومتی و با تایید مقامات بالادست و با ترفندهای عجیب و غریب و اغلب رابطه های غیرعلنی بر سرکار میآیند و راه را برای حضور نمایندگان مستقل، تنگ و سخت میکنند، بعد از انتخاب از جیب بازنشستگان تامین هزینه میشوند.
یعنی سیستم انتخابات و تایید نمایندگان با دولت و نهاد های امنیتی، اما بودجه اش بر گردن بازنشستگان!!

کارنامه چهل ساله این تشکل‌ها که بیش از 3000 عضو بعنوان هیئت مدیره دارند نشان میدهد که همواره در همسویی با سیاست دولت های مختلف و جناح بندی های آن عمل کرده و کار موثری برای بازنشستگان نکرده اند.
از صدها کانون و هزاران عضوش در هیئت مدیره در سراسر ایران آبی برای بازنشستگان تامین اجتماعی گرم نشد!

کانونهای بازنشستگی تشکل‌های زرد بیخاصیتی شده اند که بازنشستگان با آگاهی از موقعیت و نقش بی تاثیری آنها، خود مستقلاً راه خیابان را انتخاب کرده و بی توجه به توصیه های کانون ها ونقش سرعت گیر آنان، با اعمال اراده مستقیم خود مطالبات را در کف خیابان جلوی افکار عمومی جامعه مطرح میکنند و آنچه که تا کنون بدست آورده اند به یمن همین حضور مداوم و اراده خودشان بوده که با شعار «تا حق خود نگیریم، از پا نمینشینیم» مصمم به ادامه آن هستند.

شورای بازنشستگان ایران
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اینرا هم بخوانید

تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و چند خبر دیگر

اعتراضات هر روزه بخشهای مختلف بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز هشتم خردادماه در …