شکست نمایش لودگی و دروغ- یاشار سهندی

کاربدستان و حامیان جمهوری اسلامی هر چی مسخره گی و لوده بازی که بلد بودند در دور دوم نمایش انتخاباتی وقاحت رو کردند تا حرف “آقا” که فرمودند: گزارشها مبنی بر افزایش شوق وعلاقه مردم در این مرحله است اگر این گونه باشد خرسند کننده است، زمین نخورد باشد و دل خامنه ای خرسند و شاد شود، از اصلاح طلب تا اصول گرا از شامگاه 15 تیر ساز خود را روی 50 درصد شرکت کننده در دور دوم کوک کرده اند که شکست حکومت را بپوشانند.
نیاز به تعمق و حساب و کتاب پیچیده نیست که ثابت شود آمار اعلامی کذب محض خواهد بود؛ همین که حکومت زمان انتخابات در کلیه شعب تا ساعت 24 کش میدهد، این یعنی روستاها هم را شامل میشود، یعنی دروغ محض از استقبال از این نمایش کثیف وقاحت. مگر یک روستا چه تعداد جمعیت واجد شرایط برای رای دادن دارد که اینهمه زمان لازم آمده است؟ میگویند دروغگو کم حواس است اینجا خودش را ثابت میکند. و باز به طور نمونه همه آن عکس های که از تهران منتشر کردند که مثلا از استقبال مردم گفته باشند از دو تا سه مکان مشخص است، که عکس ها با کادر بسته که چند نفری را منتظر نشان میدهد.
عکس صادق زیبا کلام با حمید نوری به خوبی گویایی وقاحت و بی شرمی حاکم بر ایران است. همین یک عکس نشانگر این است تنها راه دفع نکبت حکومت اسلامی انقلاب است.
با اتکا به تحمیل دو شکستبه جمهوری اسلامی در عرض یک هفته، میشود و باید دامنه اعتراضات کف خیابان و اعتصابات را گسترش داد و انقلاب زن زندگی آزادی را به سرانجام رساند.

اینرا هم بخوانید

واریز توهین به حساب بازنشستگان! یاشار سهندی

در خبرها آمده که به حساب کلیه بازنشستگان سه میلیون علی الحساب برای همسان سازی …