فروپاشی متروپل یا فروپاشی نظام- سیاوش مدرسی

حادثه!
ناکار آمدی!
اختلاس!
فساد نهادینه شده!
و … و هیچکدام فروپاشی متروپل در آبادان را توضیح نمیدهند! تمام این تعابیر ساختن معبر و گریزگاه و تخفبف دادن به مسببّین اصلی جنایت آبادان است.
آنها مطلع بودند چه میکنند! درست مثل باندهای مافیایی مواد مخدر و جنایت!
آنها میدانستند! به آنها اخطار داده شده بود که چه فاجعه‌ای را دارند رقم میزنند!
درست همانطور که سران مافیای قاچاق مواد مخدر از آن مطلعند، کارشان را میکنند، قتل میکنند و انبانشان را پر میکنند.
این جایگاه تمام جنایاتی ایست که در جامعه ایران اتفاق می‌افتد، از مرگ در جادها تا کولبری و کشتار کولبران، از سربریدن زنان تا گرانی و .. و
آوار خراب شده متروپل محصول ۴۳ سال چپاول و جنایت باند‌های مافیایی حاکم بر ایران است.
حسین عبدالباقی “خیّر امنیت ساز” (عنوانی که سپاه پاسداران به او داده) مالک متروپل فراری باشد یا مرده، مخفی باشد یا در زندان هیچ تاثیری بر اطلاع و آگاهی ما مردم و عمق جنایت و فساد این “خیّران” فاسد ندارد.
بیهوده نیست که “نهادهای بالا دستی” به پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما دستور میدهند “یکی دوساعت به این خبر بپردازید و بس است دیگر!
بیهوده نیست که قبل از رسیدن نیروهای امداد با اتوموبیل از تهران، ستون سپاه پاسداران وارد آبادان میشود!
بیهوده نیست که مردم به شهردار و مقامات شهری آبادان حمله میکنند و از محل فراریشان میدهند!
هر دوسوی ماجرا حقیقت را میدانیم هم “نهادهای بالا دستی!” و هم توده مردم معترض و جان به‌لب رسیده!
نزاع اصلی اینجاست! در کف خیابان در کارخانه، مدرسه در کوچه و برزن در کنار آوار متروپل، پاسخ نهایی را هم مردم در همبستگی! اتحاد، اعتصاب، تظاهرات برای خاتمه دادن به این وضع خواهند داد.

اینرا هم بخوانید

بازی‌های مضحک در نمایش انتخابات – رضا درویش

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …