مجید آذری: موضع «چپ» و«کمونیست» ضد آمریکایی و«ضد امپریالیست» در قبال جنایات پوتین ودولت جنایتکار روسیه در اوکراین :

یک «چپ» و«کمونیستی» داریم که خیلی ضد آمریکایی و «امپریالیست» است. معیارش عمدتا فقط همین است . برای همین در سال ۵۷ از خمینی وحکومت قرون وسطایی خمینی جلاد بخاطر ضد آمریکایی بودنش و«ضد امپریالیست» بودنش حمایت کرد.
از حزب الله لبنان وحماس حمایت کرد چون ضد اسراییلی بودند. از استالین دیکتاتور وجنایتکار حمایت میکرد. از انورخوجه وپول پوت حمایت کرد با همین منطق ضد «امپرالیستی»
.حالا هم این چپ دارد از جنایات پوتین دفاع میکند ویا این جنایت را محکوم نمیکند ؛چون پوتین امروز—فقط امروز- ضد آمریکا وناتو است.
سوسیالیسم وکمونیسم قبل از هر چیز یک تئوری وجنبش برای آزادی وبرابری برای جامعه است.. معیار کمونیستها آزادی وبرابری انسانها در جامعه است. خمینی وپوتین واسلام سیاسی وضد آمریکایی واسراییل بودن ربطی نه تنها به کمونیسم وسوسیالیسم ندارد بلکه ربطی به حتی به دستاوردهای نظام سرمایه داری ومدرنیته ندارد. ربطی به دستاوردها ومبارزات مردم جهان ندارد. یک جنبش عقب افتاده ضد انسانی است که امروز دارد از جنایات پوتین حمایت میکند ویا آنرا قابل محکوم کردن نمیداند. چون گویا آمریکا وناتو بیشتر جنایت کردند .
پس این جنایت زیاد مهم نیست. قابل اغماض است چون در دشمنی با آمریکا وناتو است. اصلا زمینه سازش آنان بودند پس باید از این جنایت دفاع کرد ویا آنرا محکوم نکرد. وتازه خیلی طلبکار هم میشوند که دارند خیلی دیالکتیکی به مسایل بر خورد میکنند .

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …