مراسمی در بزرگداشت فریده آرمان امروز دوشنبه ۲۵ اکتبر ساعت ۶ به وقت اروپای مرکزی

 امروز دوشنبه ۲۵ اکتبر ساعت ۶ به وقت اروپای مرکزی مراسمی در بزرگداشت فریده آرمان عزیز توسط استانداری جنوب سوئد با همکاری نهاد حق زن و سینما پانورا در شهر مالمو برگزار میشوداز طریق لینک زیر میتوانید این برنامه را دنبال کنید

https://youtu.be/N8cwwxOsAXI

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …