مورا: ‘حساسیت‌های سیاسی دولت ایران را نیز مد نظر داریم’

انریکه مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین گفته است: “‘حساسیت‌های سیاسی دولت تازه ایران را نیز مد نظر داریم”.هیات تازه ایران حاصل گفتگوهای شش دور گذشته را بنیادی مثبت می‌داند که می‌توان براساس آن کار را پیش برد. البته ما حساسیت‌های سیاسی دولت تازه ایران را نیز مد نظر داریم”!از بی بی سی

اینرا هم بخوانید

۲۷ خرداد: تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و اخباری دیگر

۲۷ خرداد: تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و اخباری دیگر تجمع، اعتراض حق مسلم ماست امروز …