نيش عقرب نه از ره كين است اقتضاي طبيعتش اين است

امروز اتحاديه آزاد كارگران در ايران اعتراضي خياباني را در تهران در حمايت از اعتراضات كارگران هفت تپه و كارگران فولاد اهواز سازمان داد در اين راه پيمايي و تجمع پروين محمدي با وجود فشارهاي امنيتي دقايقي سخن راني كرد اما عده اي كه خود را مدافع كارگران و مبارزات كارگران ميدانند و از هر گرايش راستي هم در جنبش كارگري با جلد كارگر پناهي دفاع ميكنند زبونانه چشم بر اين اتفاق مهم در هم بستگي كارگري بستند ، و به روي مباركشان هم نياوردند اين جماعت با اين سكوتشات تنها پرونده سكتاريستي و فرقه اي سياسي خودشان را قطور تر ميكنند وگرنه جنبش راديكال كارگري با هر سنگ اندازي تاكنوني توفنده تر از قبل راه خود را ادامه و خواهد داد و هفته گذشته نيز با تهمت زني به اتحاديه ثابت كردند كه نميدانند كارگر خوردني است يا پوشيدني ، اين ها از يك طرف اتحاديه را فقط گزارش گر وقائع نام بردند و از طرف ديگر نوشتند اتحاديه اعتصاب شكن است!؟جلالخالق!؟

در اعتصابات كارفرمايان و دولت دست روي دست نميگذارند و تلاش ميكنند كه اعتصابات را از طرق مختلف به شكست بكشانند يكي از اين اقدامات دولت وكارفرمايان به كارگيري انسانهايي درمانده ، لمپنها و نيروهاي باند سياهي و مأموران دولتي انتظامي براي شكستن اعتصاب است ، آيا اين جماعت فرقه گرا سابقه اتحاديه را نميدانند !؟ يا آنقدر بيشعور شده اند فرق اين دو را تشخيص نمي دهند!؟

واقعيات اين است وقتي شخصي فرقه اي فكر ميكند و يا سازمان سياسي تنها منفعت فرقه اي خود را در نظر دارد بايد كارگر را قرباني انديشه و عمل فرقه گرايانه خود كند نمونه كامل آن آذر ماجدي است .

اگر اتحاديه آنقدر اتوريته دارد كه “اعتصاب شكن ” باشد عمق ناتواني كساني را ميرساند كه با تمامي ابعاد سازمانيشان به اندازه اتحاديه هم نيستند و اگر اتحاديه از نظر اينها هيچ است پس چرا آينقدر فشارخونشان بالا رفته است. تنها روسياهي براي كساني خواهد ماند كه تلاش مي كنند تفرقه به صفوف متحد كارگران بيندازند.

زنده باد اتحاديه آزاد كارگران زنده باد اتحاد كارگري

رضا رشيدي

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی به کدام سو می‌رود؟

جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی قرار گرفته است ،هیچ مسیر نرفته‌ای ندارد که امتحان کند …