پیام ویدیویی کایلی مورگیلبرت به فارسی: آینده هزاران زندانی سیاسی در ایران هنوز تاریک و تلخ است

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …