نسرین رمضانعلی: چهارشنبه های بدون حجاب

انترناسیونال ۷۱۷

حکومت اسلامی حجاب اجباری را به زنان تحمیل کرد تا حجاب اختناق را بر سر کل جامعه بکشد.

طی سی و هشت سال گذشته اما، مقاومت در مقابل حجاب اجباری کم و بیش در جامعه در جریان بوده است. این مقاومت امروز شکل گسترده تری بخود گرفته است. چهارشنبه های بدون حجاب که مدتی است براه افتاده گامی است بسوی نافرمانی گسترده تر علیه حجاب اجباری.

پس از نمایش انتخاباتی، زنان و فعالین جنبش رهایی زن در تعدادی از شهرهای ایران با انتشار عکس، فیلم و تصویر کمپین چهارشنبه های بدون حجاب را، رسما اعلام کردند. تصاویر و فیلم هایی که منتشر شده است حاوی یک پیاماست. پیامی که خواهان لغو حجاب اجباری است.

طیفی از زنان جوان، میانسال و زنان شاغلاین کمپینرا آغاز کرده اند. کمپین چهارشنبه های سفید صرفا یک حرکت مخفی و در اطاق های بسته نیست. این کمپین علنی است و فعالینش به تهیه رپُرتاژ، عکس و فیلم مبادرت می کنند و در مدیای اجتماعی قابل دسترس میکنند. فیلمها حاوی پیام زنانی است که در خیابان و اماکن عمومی ودر محیط کار علیه حجاب اجباری سخن میگوید  و از کمپین  اعلام حمایت میکنند.

کمپین چهارشنبه های بدون حجاب، بدنبال کمپین “سه شنبه های بدون خودرو” شکل گرفته است. در سه شنبه های بدون خودرو زنان در آنحضور فعال داشتند. این کمپین عکس العمل سران حکومت رل در پی داشت و  با صدور فتوای خامنه ای و امام جمعه مریوان و اصفهان برای پایان دادن به آن روبرو گردید. علیرغم این، حضور زنان در این کمپین وسیعتر و گسترده تر شدو درمدیای اجتماعی اخبار آن بازتاب وسیعی داشت.

در چهارشنبه های سفید قرار بود زنان با روسری و یا با دستبند سفید حضور یابند. زنان اما این چهارشنبه ها را تبدیل کردند به چهارشنبه های بدونه حجاب! این حرکت امروز از جانب مردان نیز حمایت میشود. مردانی که در خیابان از خود فیلم میگیرند و از این کمپین حمایت می کنند و اعلام می کنند که ؛ من اقدام همسرم، مادرم، خواهرم را حق طبیعی میدانم و حمایتش میکنم.

 

چهارشنبه های سفید یا چهارشنبه های بدونه حجاب شایسته بیشترین حمایت هاست.

 

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …