کارگران هپکو رودررو با باتوم بدستان

“از باتوم شما ترسی نداریم … باتومتان را بردارید و بروید.”

این حرف کارگران ماشین سازی هپکو اراک خطاب به ماموران انتظامی است. بیش از هزار و سیصد کارگر این شرکت از روز 20 دیماه  در اعتراض به سر میبرند. یکی از کارگران معترض در تجمع اعتراضی کارگران خطاب به نیروهای انتظامی میگوید: عطاریان [کارفرمای هپکو] یکنفر است. راست میگوئید بروید او را بیاورید. برای ما شاخ و شانه میکشید؟ عطاریان یکنفر است، گردن کلفت و مفتخور است.”

این برخورد تعرضی به نیروهای انتظامی یک نقطه قدرت جنبش کارگری است. سخنان کارگران معترض هپکو یادآور این حکم بیانیه عظیم زاده- عبدی است که مبارزه کارگران برای خواستهای برحقشان  نه امنیت جامعه بلکه امنیت مفتخوران صاحب سرمایه را به خطر میاندازد.

کارفرمایان و دولت اسلامیشان تلاش میکنند با نیروهای انتظامی و بگیر و ببند و شلاق و قصاص اعتراضات کارگری را در هم بکوبند اما علیرغم اینها جنبش کارگری بویژه در یکسال اخیر گامهای بلندی بجلو برداشته است. مبارزه برای افزایش دستمزدها و افزایش حداقل دستمزد به سه و نیم میلیون تومان، تقویت اتحاد و همبستگی بین معلمان و کارگران، و مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و برای حذف اتهامات امنیتی از پرونده کارگران  نمونه های مشخصی از پیشروی جنبش کارگری است. بیانیه عظیم زاده- عبدی که در روز کارگر منتشر شد پلاتفرم این جنبش گسترده و بیانگر اساسی ترین اهداف و خواستهای آنست. مبارزه ای که به همراه ده ها اعتصاب و تجمع و اعتراض جاری کارگری در سراسر جامعه در برابر سرمایه داران مفتخور و دولتشان بمیدان آمده است.

“باتومتان را بردارید و بروید” این شعار جنبشی است که فردا با شعار “دولتتان را بردارید و بروید”  شر سرمایه داران مفتخور را از سر جامعه کم خواهد کرد.

13 ژانویه 17

حمید تقوائی

 

اینرا هم بخوانید

از ماشین بخار تا هوش مصنوعی- سؤال از حمید تقوایی

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …