کارگر کمونیست 740 منتشر شد!

لینک نشریه از اینجا

اینرا هم بخوانید

نشریه انگلیسی شماره ۱۰ و ترجمه آلمانی شماره ۹ زن، زندگی، آزادی

نشریه انگلیسی شماره ۱۰ ترجمه آلمانی شماره ۹