گوشه هایی از سالگرد مهسا دی در تورنتو شنبه ١٦سپتامبر ٢٠٢٣

اینرا هم بخوانید

طی دو سال ٨ میلیون نفر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!

روزنامه حکومتی اعتماد:طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است! …