۳۰ خرداد ۶۰ و حقیقت تاریخی- امیر توکلی

اخیرا پژوهشی در مورد اعدام های سال ۱۳۶۰ در سایت رادیو فردا درج شده که گوشه کوچکی از چگونگی بقدرت رسیدن جنایتکاران اسلامی را در ایران بشکل مستند ثبت کرده است. ما که خود شاهد زنده آن دوران سیاه هستیم بخوبی میدانیم که وسعت جنایات و وحشیگری های اوباشان اسلامی طی سالهای ۵۷ تا ۶۰ چنان وسیع بود که امروز بعد از چهل سال و بدون دسترسی کامل و آزاد به شاهدان و اسناد، کار مستند کردن این هوکاست اسلامی بسیار دشوار است. اوباشان اسلامی یک نسل از بهترین جوانان انقلابی و سر گلهای جامعه را در سال ۶۰ قتل عام کردند و به کشمکشی که بین جبهه انقلاب و ضد انقلاب بین سالهای ۵۷ تا ۶۰ ادامه داشت با قتل عامهای گسترده پایان دادند و ضد انقلاب را که اسلامیون جنایتکار بودند را تثبیت کردند.

در مورد کشتارهای سال ۶۰ سکوت آگاهانه و شرم آوری در دو سطح داخلی و جهانی وجود دارد و کسی روشن و واضح راجع به این اعدام های دست جمعی اطلاعاتی را برملا نمیکند. هستند کسانی که در به روی کار آوردن جمهوری اسلامی دخیل بوده اند و مسئولیتی را در کنار اوباشان خمینی جنایتکار بردوش داشته اند که بعدا به صف اصلاح طلبان پیوستند و امروز جزیی از اپوزیسیون دست راستی جمهوری اسلامی اند. اینها با سکوتشان نقش مهمی در به فراموشی سپردن اعدام های سال ۶۰ دارند. در سطح جهانی هم این جنایات بخشا ناشناخته است و آنرا بعنوان مسائلی داخلی بعد از هر انقلابی توضیح میدهند که اینهم آگاهانه و در خدمت رژیم اسلامی است.

دولتهای غربی از ترس گسترش قدرت اتحاد جماهیر شوروی در دنیای دو قطبی قرن بیستم، رژیم اسلامی را بهترین آلترناتیو بعد از حکومت شاه در برابر شوروی میدانستند و آنرا به کمربند سبزی در مرزهای شمالی ایران تشبیه میکردند، آنها به همین دلیل سیاسی خواهان تضیف چپگرایان و انقلابیون و قدرتگیری بیشتر و تثبیت خمینی بودند. لذا سازمانهای حقوق بشری در سطح بین المللی در مورد اعدامهای سال ۶۰ سکوت کردند و هیچ واکنشی از خود نشان ندادند و اینگونه استکه کمترین شناخت و اطلاعات از این جنایت علیه بشریت که در تاریخ ایران و جهان کم سابقه است، وجود دارد.

به امید اینکه پژوهشی که گروه «راست‌یاد» آنرا آغاز کرده است در سطح وسیعتری گسترش یابد و ابعاد این فاجعه انسانی که هنوز برای نسلهای بعدی ناشناخته و مبهم است، روشن شود. شاید این کوچکترین کاری استکه میتوان به یاد عزیزانی که برای اهدافی انسانی و انقلابی جانشان را از دست داده اند و در گورهای دستجمعی و یا بی نام و نشان دفن شده اند، انجام داد.

لینک به صفحه گروه پژوهشی «راست‌یاد» که حاوی اطلاعات و مصاحبه هایی در سایت رادیو فردا است

اینرا هم بخوانید

رقابت بر سر “چه کسی کمتر دزدیده”! مهران محبی

کارگر کمونیست ۸۳۱  کشمکش های جدید و در آستانه دور دوم مجلس دوازدهم بر سر …