امیر رادیو پیام

درسهائی که باید آموخت!

از دیماه ۹۶ یکسال میگذرد، یکسالی که با اعتراضات و اعتصابات بیش از صد شهر آغاز و با اعتراضات و اعتصابات کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، کامیون داران و رانندگان کامیون ، هفت تپه و فولاد و … ادامه پیدا نمود. سالی که جمهوری اسلامی را مضمحل و با سرعت به سمت سرنگونی …

ادامه مطلب

پیش به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی

اعتصابات سراسری ایران را فراگرفته است. از کارگران و معلمان، مال باختگان گرفته تا رانندگان تا برچیدن حجاب، هر روزه ما شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده ای هستیم که خِرخِره جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. همراه این اعتصابات، ما شاهد قیامهای شهری هم هستیم. اعتراضات گسترده توده هائی که …

ادامه مطلب