عصام شکری

انقلاب عراق ادامه دارد

گفتگو با عصام شکری از حزب کمونیست کارگری چپ عراق انترناسیونال: عصام شکری اخبار مربوط به اعتراضات و تظاهرات توده ای در عراق در هفته های اخیر تا حدودی تحت الشعاع خبرهای مربوط به کرونا قرار گرفته است. ممکن است بگویید مهترین رویدادهای روزها و هفته های اخیر کدامها بوده …

ادامه مطلب