سه شنبه, ۲۲ام اسفند, ۱۳۹۶
کار، زن و تبعیض
سخنرانی در مراسم ٨ مارس در تهران ندای زنان ایران کارگر که باشی نانت را گرو می گیرند کارگر که باشی و زن هم باشی نان بعلاوه هویتت را گرو می گیرند! کارگر که باشی سرمایه اختیارت را به اسارت می گیرد کارگر که باشی و زن هم باشی سرمایه با چماق جنسیت اختیارت را به اسارت می گیرد! کارگر که باشی برای سرمایه ...
 
آرشیو نوشته های:
اسرین درکاله
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی