بهنام گله داری

در جواب به بیانه احزاب همکاری در کردستان نسبت به افتضاح سیاسی که به وجود آوردند

واقعا مایه شرمساری وننگ است با این رفتن و واگذاری قدرت ازطرف جمهوری اسلامی وقبول نمایندگی قاتلین مردم کوردستان، فقط به رغم اینکه خودشان به  رویای قدرت درکردستان برسند، و تبدیل به ژاندارمهای شبیه دولت پهلوی ها بشوند و جمهوری هار اسلامی را از سرنگونی “تجات” دهند، و در   یک …

ادامه مطلب