گلاله شاد

چگونه حزبی شدم

از زندگی ام شروع میکنم، تا بگویم چگونه حزب را پیدا کردم و چگونه زندگی ام متحول شد. من در خانواده ای بزرگ شده ام، که سیاسی هستند. از اینرو همیشه بر روی خانواده ما حساسیت بوده است. یک شگرد ه پلیس جمهوری اسلامی همیشه این بوده که در مدارس …

ادامه مطلب