کریم شامحمدی

روزه داری ـ آزادی مذهب یا تبعیض علیه کودکان!؟ پاسخ به خانم ولی غانم

کنوانسیون حقوق کودکان در باره آزادی مذهب نادقیق، گنگ و مبهم است. میتواند تعابیر متفاوت داشته باشد و در این میان کودکان بی تقصیرصدمه می‌بینند.هنگامیکه کنوانسیون حقوق کودک در اول ژانویه۲۰۲۰ به قانون سوئد تبدیل شد،دریک بیانیه(http://childrenfirstnow.com/fa/2019/12/19/2507/)به نارسائی‌های آن اشاره کردیم که چندین مقام، از جمله Rädda barnen، اظهار داشته …

ادامه مطلب

روزه داری کودکان – آزادی مذهب یا کودک آزاری؟

ولی غانم یکی از اسلامیون در سوئد در مقاله ای برای روزنامه (داگنز‌نی‌هتر) از نحوه درخواست مدارس و شهرداری‌ها در سوئد از والدین اسلامی مبنی بر عدم اجازه روزه گرفتن کودکان در ماه رمضان، شکایت کرده است. او تأکید می کند که این حق مسلمانان است و به آزادی مذهب …

ادامه مطلب

پیشروی جنبش دفاع از حقوق کودکان در سوئد و دستاوردهای آن، در نقد کمبودهای کنوانسیون حقوق کودک

انترناسیونال 918: کنوانسیون حقوق کودکان به دلیل کمبودهای جدی در دفاع از حقوق کودک و نیز بی جواب گذاشتن اساس حقوق پایه‌ای کودکان، مجزا از مصالح سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیک، این امر بنیادی از سوی نهاد کودکان مقدمند و بسیاری از نهادهای دیگر و شخصیتهای مدافع حقوق …

ادامه مطلب