شنبه, ۱۰ام شهریور, ۱۳۹۷
دستمزد، ابزار تهدید پنهان سرمایه داری
کمیته سه جانبه یکشنبه درخواست بازنگری مزدسال 97را کرد .در کمیته سه جانبه ،کارفرما یا سرمایه دار با مطالعه پیشینه مباحث این جلسات نشان داده که دورنمای خوبی برای موافقت با اصلاح و افزایش دستمزدها انتظار نمی رود .هزینه معیشت کارگران افزایش یافته و قدرت خرید مزد بگیران تا حد چشمگیری کاهش یافته است و برای تقویت قدرت خرید کارگر ...
 
آرشیو نوشته های:
محمد حسن پوره
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی