سعید سنندجی

«بسندگی زبان فارسی» تسریع روند پاک‌سازی ملت‌های ساکن جغرافیای ایران

یونسکو بر اساس پژوهش‌های محققین جهانی در رابطه با آموزش کودکان با زبان مادری بارها تاکید کردە است کە زبان‌ مادری بیانگر ماهیت انسانی و موجب شکل‌گیری افکار، هویت و درک درست ازهر فرهنگ دیگر را ممکن می‌سازد و جلوگیری از آموزش بە زبان مادری را فرایندی اسفناک برای جامعە …

ادامه مطلب