سینا پدرام

برگزيت؟

به دنبال ريشه هاى تاريخى يك پديده و رخداد سياسى گشتن، در بسيارى از مسائل، شيوه متداول تحليل هاى سياسى است. اما نديدن دگرديسى يك امر و پديده سياسى و حتى يك كانسپت تاريخى در طول حيات آن، به همان نسبت متداولتر به نظر ميرسيد. اشتباهى كه در تىًورى كسالت …

ادامه مطلب

سوسياليسم و سعادت

دهه هشتاد تنها حمله به دست آوردهاى اقتصادى وَ يا كاربست اقتصاد رياضت كشانه نبود. به همراه چنين حمله گسترده اى، تغيير و مهندسى آرمانهاى گذشته بطور عام و دهه هاى بعد جنگ جهانى دوم بطور اخص در دستور كار بنگاه هاى فكرى و خبرى بورژوازى نيز قرار گرفت. به …

ادامه مطلب

دنیای وارونه ها

بحران تمامى ناپذير سرمايه دارى دهه اخير، سؤال اساسى دو قرن گذشته را بار ديگر با فوريت  بيشترى در مقابل نسل جديد انسانى بازگشوده است. سؤالى كه براى نجات حال و اينده در برابر همگان قد علم كرده است. سؤالى بزرگ كه جوابى درخور ميطلبد. به اين سؤال خواهيم پرداخت. …

ادامه مطلب