سهیل عربی

مشکلات اصلی زندانیان چیست؟ قسمت اول

برگرفته از فیسبوک: نخست :قوانین واپس‌گرایانه و نامناسب برای نیازهای امروز جامعه،بیش از هزار و هشتصد عنوان مجرمانه که بسیاری از آنها همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذهان عمومی و دیگر اتهامهای امنیتی که هر دادخواه و منتقدی را متهم به ارتکاب آنها می‌کنند و در …

ادامه مطلب