سرور سالمی

خوزستان پر آب اما تشنه و مردمی که بجای آب گلوله میخورند

سرور سالمیانترناسیونال 872سالهاست که مردم خوزستان از نبود آب شرب سالم و آب کافی برای کشاورزی و صدها بلای دیگر در رنج و عذابند. همسایگی با نفت و نیشکر جز بیماری، تخریب اراضی، بیکاری جوانان و برهوت سازی زمین های کشاورزی ثمری برای مردم خوزستان نداشته است. خوزستان با وجود …

ادامه مطلب