گفت و گو

سازمانده: فقر و انقلاب

رابطه فقر و انقلاب گفتگو با کاظم نیکخواه در برنامه سازمانده در کانال جدید شهلا دانشفر: فقر و انقلاب موضوع برنامه امروز ماست که بر اساس سوال دوست عزیز ما حمید رضوانی برای برنامه سازمانده تهیه شده است. حمید عزیز می پرسد: “باتوجه بااینکه جامعه روزبروز دارد بسمت فقر مطلق …

ادامه مطلب