گفت و گو

پاسخ: فدرالیسم: از توهم تا فاجعه مصاحبه با حمید تقوایی

فدرالیسم، از توهم تا فاجعه تدوین شده بر مبنای مصاحبه با حمید تقوایی در کانال جدید حسن صالحی: در میان نیروهای اپوزیسیون شماری از احزاب و گروه‌هایعمدتاًناسیونالیست و اتنیکیطرف‌دار نظام فدرالیستی از نوع قومی آن در ایران هستند. آیا فدرالیسممی‌تواند جوابگوی رفع ستم ملی باشد؟ آیافدرالیسمزمینه‌سازکشمکش‌های قومی نخواهد شد؟ در …

ادامه مطلب