گفت و گو

اعتراضات کارگری، مسئله دستمزدها و اول مه, میزگرد ایسکرا با نسان نودینیان و محمد آسنگران

ایسکرا: با محمد اسنگران شروع میکنیم. مسئله دستمزدها در جدال همیشگی کارگران با شبکه مافیایی بنام دولت و حکومت اسلامی موفقیتش با چه شاخصی اندازه گیری میشود که مدام کارگران و مزدبگیران برای حتی همان دستمزدهای زیر خط فقر هر روز دست به اعتراض و اعتصاب میزنند؟   محمد آسنگران: …

ادامه مطلب