تصویر روز

دختر دیگر انقلاب، روی همان سکو. دور انداختن حجاب اسلامی زنجیره ای میشود

این اسم کارزاری است که در اعتراض به حجاب تحمیلی و علیه آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی به پا شده است. کمپینی که پرچم آنرا ویدا موحد با برداشتن حجابش بدست گرفت و به سمبل آزادیخواهی و برابری طلبی تبدیل شد. سمبل انقلابی علیه حجاب تحمیلی و قوانین اسلامی وکل بساط …

ادامه مطلب