آبان ادامه دارد: “رسانه تریبونال” علیه چهار دهه جنایات جمهوری اسلامی

آبان تریبونال یک امکان و فرصت ارزشمند برای اعلام کیفرخواست و دادخواهی خانواده قربانیان آبان ٩٨ و یک گام بزرگ به پیش در مبارزات مردم ایران علیه حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی بود. سازماندهندگان این دادگاه شایسته بیشترین قدردانی ها هستند.


برگزاری این دادگاه اجازه داد تا خانواده هائی که حتی اجازه سوگواری برای عزیزان از دست رفته خود را نداشتند در برابر چشمان دنیا از درد و رنج خود بگویند و خشم خود علیه جانیان حاکم بر ایران را فریاد بزنند. پنج روز برگزاری این داگاه روزهائی بود که همه چشمها را متوجه خود کرد و امیدها را در دل ها زنده کرد. امید به بزیر کشیدن و به محاکمه کشیدن جانیانی که روی خونخوارترین دیکتاتورهای عالم را سفید کرده اند.

اما نقش و تاثیرات این دادگاه فقط به روزهای برگزاری آن محدود نمیشود. برگزار کنندگان داگاه اعلام کرده اند شاهدان تا سه ماه دیگر برای ارائه اسناد فرصت دارند. نه تنها آبان بلکه دادگاه آبان نیز ادامه دارد. اما ادامه آبان فراتر از تداوم آبان تریبونال است. تجربه پنج روز برگزاری این دادگاه نشان داد که قدم به پیش گذاشتن خانواده های عزیزان جانباخته آبان و شاهدان کشتار آبان میتواند به روزهای دادگاه محدود نباشد. مردم ایران در جریان این دادگاه نشان دادند که آماده اند و این توان و جسارت و عزم تحسین برانگیز را دارند که قد راست کنند و با شهادت و کیفرخواستهای کوبنده خود جنایات حکومت را مستند و مستدل کنند. این دادگاه میتواند در افکار عمومی برگزار بشود، پلاتفرم و پودیوم آن تلویزیونهای اپوزیسیون مانند کانال جدید باشد، حضارش در کلاب هاوس و دیگر پلاتفرمهای مدیای اجتماعی گرد بیایند و دادستان و قضات آن توده مردمی باشند که از این کانالها جلسات آنرا دنبال میکنند.


در طی جلسات داگاه آبان تریبونال افراد زیادی از خانواده قربانیان آبان و شاهدان کشتار آبان که جزو لیست شهادت دهندگان اولیه نبودند پا پیش گذاشتند و با برگزارکنندگان دادگاه، با کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و با تلویزیون کانال جدید تماس گرفتند و برای دادن شهادت اعلام آمادگی کردند. دادن سه ماه فرصت برای تسلیم شکوائیه ها و شهادتنامه ها به دادگاه آبان تریبونال اقدام بجا و فرصت مغتنمی برای گردآوری مدارک و شواهد بیشتر علیه جمهوری اسلامی است اما میتوان از این فراتر رفت. دادگاه افکار عمومی نباید تعطیل شود و این یعنی پیگیری آبان تریبونال در شکل یک تریبونال رسانه ای علیه کلیه جنایات جمهوری اسلامی. این یعنی ایجاد پلاتفرمی برای مادران خاوران و مادران آبان و خانواده قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی و وابستگان قربانیان قتلهای زنجیره ای و کل جامعه زخم خورده و رنج کشیده و در عین حال خشمگین و جسوری که عزم جزم کرده است تا چهل دهه جنایت و سرکوب حکومت اسلامی را بر سر او خراب کند. بگذار رسانه های مردمی، محاکمات آبان تریبونال و دادگاه حمید نوری و دادگاه انتاریو کانادا را دنبال کنند و پرونده همه کشتارها و ترورها و اعدامها و کل توحش جانیان حاکم را در برابر چشمان مردم دنیا قرار بدهند. دو ماه دیگر سالگرد کشتار سرنشینان هواپیمای پرواز ٧٥٢ است. “دیماه تریبونال” را در کانال جدید برگزار خواهیم کرد. و همچنین سالگرد نوروز خونین سنندج و خرداد ٦٢ و نسل کشی تابستان ٦٧ و قتلهای زنجیره ای دهه ٧٠ و تیرماه ٧٨ و کشتار ٨٨ و تقریبا هر هفته و روز دیگر در چهار دهه اخیر را! هر روز سالگرد جنایتی است و هر روز فرصتی است برای بلند کردن فریاد اعتراض و دادخواهی جامعه ای که دیگر نمی پذیرد و تحمل نمیکند. جامعه ای که نه می بخشد و نه فراموش میکند.

آبان ادامه دارد چون ما مردم ادامه اش میدهیم؛ در فریاد دادخواهی مادران، در اعتصابات سراسری کارگران، در تجمع معلمان و بازنشستگان، در تجمع و تحصن کشاورزان، در حجاب برگیری زنان، در رفراندوم چندین میلیونی جهانی علیه اعدام در ایران، در ابراز خشم و تنفر مردم از اسلام و رویگردانیشان از مذهب و خرافات مذهبی، و در چندین دادگاه سیاسی قضائی در سطح دنیا. بگذار “رسانه تریبونال” گام دیگری در ادامه آبان باشد. گامی به پیش در جهت به محاکمه کشیدن جمهوری اسلامی در دادگاه افکار عمومی دنیا به جرم چهل سال جنایت و توحش! گام دیگری در جهت منزوی و بایکوت جهانی این حکومت ددمنش و سرنگونی آن بقدرت انقلاب و قیام مردم ایران!
١٥ نوامبر ٢٠٢١

اینرا هم بخوانید

پیام جمعی از زندانیان اوین در هفدمین هفته از کارزار سه شنبه های نه به اعدام

۳۰ اردیبهشت ازساعت ۳بعد ازظهر تاساعت ۸صبحِ روز بعد که لاشه‌ی هلی‌کوپتر را پیداکردند، در …