انتخابات آمریكا، جنگ سایبری، جلوه ای ازمصافهای آتی

انتخابات ریاست جمهوری آمریكا با انتخاب دانالد ترامپ، به پایان جنجالی خود رسید. در عین حال كه هیات حاكمه جدید خود را برای تغییر و دست به دست شدن قدرت سیاسی آماده میكند، در همان حال جامعه نیز برای مقابله با چالشهای جدید در دوران هیات حاكمه جدید آماده میشود. پایان دوره لجنزار انتخاباتی این دوره در آمریكا بدون تردید با دورانی از كشمكشها و جدالهای جدید همراه است. دوره ای كه یك مشخصه ان مصافها و كشمكشهای پیچیده تر و خطرناك تری است. یكی از نقاط تلاقی در دوران جدید جنگ سایبری و پی آمدهای آن است. چگونه؟

هیات حاكمه كنونی آمریكا مدعی است كه سرنوشت این دوره انتخابات به نوعی تحت تاثیر “حملات سایبری” دولت روسیه و ویكی لیكس قرار داشت. اطلاعات و مدارك داخلی و درونی یك كاندیدا بطور همه جانبه و افشاگرانه ای توسط ویكی لیكس به خارج درز داده شد. و اكنون سازمانهای رنگارنگ امنیتی و اطلاعاتی آمریكا از سی آی ا و اف بی آی و … جملگی به خط شده اند كه سرنخ های خود را در این زمینه و تاثیرات معین و احتمالی آن به خورد جامعه دهند. اما هدف اثبات دخالت دولت روسیه نه الزاما بمنظور تغییر آنچه كه پایان گرفته است بلكه گشودن آشكار و از قرار “موجه” جبهه جدیدی در دوره آتی است.

آنچه روشن است این است كه ویكی لیكس و جولیان آسانژ اطلاعات گسترده ای از كمپین انتخاباتی هیلاری كلینتون در حیاتی ترین روزهای پایانی انتخاباتی آمریكا علنی كردند كه گوشه ای از بند و بستها و ریاكاریها و توطئه گری های این جناح از هیات حاكمه را برملا میكرد. از طرف دیگر دفاعیات و تعریفات علنی پوتین از ترامپ و همچنین درخواست ترامپ از روسیه مبنی بر علنی كردن ایمیلهای “گم شده” كلینتون به این فرضیه دامن زده است كه اطلاعات ویكی لیكس توسط “هكرهای روسی”، هكرهای كه تحت كنترل و نظارت دستگاه حاكم روسیه قرار دارند، بدست آمده و در اختیار این نهاد برای پخش قرار گرفته است. علنی نشدن ذره ای از ایمیلها و توطئه های حزب جمهوریخواه و كمپین دانالد ترامپ به این فرضیه مقبولیت بیشتری می بخشد. چرا یك جناح از هیات حاكمه آمریكا توسط ویكی لیكس مورد افشاگری و آشكارسازی قرار گرفت؟ چرا جناح اولترا راست و فاشیست هیات حاكمه كه در عین حال خواهان بهبود روابط آمریكا و روسیه است مورد كوچكترین تعرضی قرار نگرفت؟ كدام منفعت سیاسی خاصی ایجاب میكرد كه تنها یك جناح هیات حاكمه آمریكا و نه هر دو جناح مورد تعرض قرار گیرد؟ آیا حقیقت جویی و افشاگری همه جانبه كل هیات حاكمه آمریكا ایجاب نمیكرد كه كل جناحهای هیات حاكمه در این راستا افشاء شوند؟ درپاسخ مدافعین و مبلغین كودن ترامپ بر دیوارهای حفاظتی شبكه اینترنتی كمپین ترامپ و حزب جمهوریخواه تاكید میكنند.

واقعیت این است كه این رویداد نقطه عطفی در جدالهای سایبری و آشكارا سوت شروع دورانی است كه در آن جنگ سایبری به یك ركن اساسی جدالهای جهانی میان قطبهای متخاصم در كنار جنگ و جدال نظامی و سیاسی و تجاری و اطلاعاتی تبدیل شده و خواهد شد. اكنون نیز دول سرمایه داری مختلف مشغول سازمان دادن و تجهیز خود در این جبهه جدید اند. سرمایه گذاری در این عرصه بشدت در حال گسترش است. آكادمی های علمی و كامپیتوری را به خدمت گرفته اند. این عرصه تخاصم نیز مانند سایر عرصه های تقابل این نیروها محدود به جریانات وابسته به هیات حاكمه كشورهای طرفین نیست. قربانیان این جدال نیز مانند اكثر جنگهای تروریستی معاصر، كه تر و خشك را باهم میسوزاند، میتواند مردم عادی، عادی ترین مردم باشند. به عبارت دیگر جهانی شدن جوامع بشری در دوران اینترنت و انفورماتیك در عین حال به سازمانهای جاسوسی و امنیتی و طبقات حاكم این جوامع قابلیتهای جدیدی برای رقابت و سهم بری و دستیابی به اهداف خود بخشیده است. اگر در چند سال گذشته مساله “جاسوسی صنعتی” یك عرصه رقابت كشورهای رقیب بود، اكنون این ابزار كاربرد جدید و گسترده تری یافته و به اهرمی مهم برای دستیابی به اهداف و سیاستهای عمومی این نیروها تبدیل شده است. اگر در گذشته بسادگی اطلاعات ایمیلی جامعه و جریانات اپوزیسیون مورد تجسس اطلاعاتی قرار میگرفت، اكنون این زندگی مردم و جامعه در عرصه های متفاوت است كه به سادگی میتواند مورد تعرض قرار گیرد.

دولت اوباما و حزب دمكرات و مبلغین رنگارنگشان مدعی اند كه هدف از این “تعرض” سایبری دخالت در انتخابات آمریكا و تاثیر گذاری بر سرنوشت آن و لطمه زدن و بی اعتبار كردن “دمكراسی” در این كشور است. این اتهام را باید بیشتر مورد بررسی قرار داد. مستقل از اینكه به چه میزان و تا چه حدی دولت روسیه در این “توطئه” نقش داشته باشد، واقعیت بزرگتر این است كه دولت آمریكا خود پرونده قطوری در سازماندهی كودتاهای گوناگون، ترور و دستگیری و تطمیع نیروهای مخالف خود در كشورهای گوناگون در طول تاریخ داشته است. سازماندهی كودتا در ایران، شیلی نمونه های كوچكی است كه خود به آن اذعان دارند. نتیجتا چنین نیرویی نمیتواند مدعی حقیقت طلبی و دفاع از حریم خصوصی و مصونیت زندگی و مراسلات خصوصی آحاد جامعه در مقابله با این تعرض احتمالی دولت روسیه باشد. جنجال های تبلیغاتی جناحی از هیات حاكمه آمریكا اگر حتی به واقعیتی در این مساله مشخص اشاره كنند، نظر به كارنامه سیاه و خونین این كشور خود باید مورد نقد و افشاگری همه جانبه قرار گیرد. نظر به تجسس و كنترل روزمره اكثریت عظم مكاتبات و مراسلات اینترنتی باید مورد مواخذه قرار گیرد. هیات حاكمه آمریكا خود باید نظر به تاریخ دخالت نظامی و سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی آمریكا مورد تعرض بشریت آزادیخواه و برابری طلب قرار گیرد.

اما روی دیگر تصویر دولت روسیه است. واقعیت این است كه دار و دسته ترامپ بارها اعلام كرده اند كه خواهان تغییر رابطه طبقات حاكمه در آمریكا و روسیه هستند. تحلیل های ابتدایی این تغییر سیاست در مناسبات این دو كشور را كه در چند سال اخیر ابعاد مقابله جویانه تری بخود گرفته است، ناشی از منافع مالی و تجاری كمپانی ترامپ در روسیه میدانند. اما این شیفت سیاسی را نه تنها منافع مالی ترامپ بلكه دلایل سیاسی روشنی، در گرایشی كه ترامپ نمایندگی میكند، جستجو كرد. ترامپ خواهان مقابله با غول به پا خواسته چین است. بارها و بارها اعلام كرده است كه محدودیتهای تجاری معینی بر كمپانیهای چینی اعمال خواهد كرد. به صراحت اعلام كرده است كه خواهان تغییر مناسبات خود با چین است. سیاست “یك چین” را كه سیاست چند دهه اخیر غرب در برابر چین بوده است، به كناری زده و با مسئولین دولتی تایوان وارد مذاكره و گفتگو شده است. تغییر سیاست در قبال روسیه را باید در این چهارچوب، محدود كردن چین، جلوگیری از قدرتگیری بیشتر چین و سایه افكندن بر ابر قدرت آمریكا، جستجو كرد. این رویكرد به هیات حاكمه روسیه فرجه و فرصتی برای مانور و تعرض سیاسی و اطلاعاتی داده است.

هیات حاكمه روسیه در سالهای اخیر با تعرض  ائتلاف آمریكا و ناتو مواجه بوده است. گسترش سپر دفاعی ناتو، تعرض و سازماندهی كودتا در اوكراین، و بالاخره تلاش برای محدود كردن روسیه به كشوری آسیایی از عرصه های این تقابل بوده است. اعمال تحریمهای اقتصادی آمریكا و متحدین اروپایی اش علیه روسیه از زمینه های جدی تلاقی این قدرتها است. از این رو فاكتورهای روشنی به مطلوبیت این نزدیكی اشاره میكنند. تعرض و هك كردن جناحی از هیات حاكمه آمریكا در جریان انتخاباتی گوشه ای از تعرض روسیه به این تقابل است. اما باید تاكید كرد كه این تعرض و افشاگری و هك كردن نه با هدف افشاگری مانورها و بند و بستهای جناحهای مختلف هیات حاكمه در آمریكا بلكه اساسا تلاشی برای اعمال و پیشبرد سیاست مورد نظر هیات حاكمه روسیه و پوتین صورت گرفته است.

این جدالی است كه در هر دو سوی آن نیروهای مرتجع و ضد آزادی قرار دارند. ابزار جنگی جدیدی در كشمكش جناحهای بورژوازی جهانی است. پایان بخشیدن به این جدال در گرو پایان دادن به سلطه طبقه سرمایه داری حاكم بر زندگی جامعه است. و این كار جنبش و نیرو و طبقه ای است كه با آزادی خود بشریت را از شر سلطه طبقات حاكم خلاص خواهد كرد.

انترناسیونال ۶۹۵

اینرا هم بخوانید

کمدی مضحک انتخابات ١٤٠٠و حاشیه های آن

مضحکه انتخاباتی سال ١٤٠٠ رژیم اسلامی ویژگی هایی دارد که به درجاتی آن را از …