برگرديد! برگرديد! جلادان قول شرف ميدهند

رئيس قوه قضاييه جمهوری اسلامی محسن اژه اى گفت: “برخى دلال ها و واسطه ها نزد ايرانيان مقيم خارج كه قصد بازگشت دارند رعب و وحشت كاذب ايجاد ميكنند” دويچه وله فارسى

جل الخالق! صدها هزار نفر سالانه از جهنم اسلامىِ اين اوباش با صرف هزينه هاى مالى و گاها جانى در فرار هستند و اين مرد رند جنايتکار به ايرانيان مقيم خارج ضمانت جانى و مالى ميدهد و خواستار برگشت شان است.

از همان دوران “سردار سازندگى” تاكنون ما شاهد تلاش تبليغات اوباش اسلامى براى نشان دادن چهره اى رىًوف و مهربان از رژيم اسلامى هستيم. از همان دوران به “ايرانيان مقيم خارج” وعده و وعيد ميدهند ولى ” ايرانيان مقيم داخل” خارج ميشوند. طرفه اينكه خود جناب رفسنجانى هم از اين “عدالت اسلامى” بى بهره نماندند و “زير آب” شدند.

محسن اژه اى را چه كسى نميشناسد. کارنامه اين جنايت پيشه بسيار متعفن تر از افكار ايشان است. بازجو و اعتراف گير مشهور، دادستان دادگاه ويژه روحانيت، دست اندركار قتل هاى زنجير اى، وزير اطلاعات دوران احمدى نژاد، طراح فيلترينگ واتساپ و تلگرام و غيره.

جنايت و فساد ايشان پايانى ندارد. بلاهت و مرد رندى ايشان هم به همان اندازه لايزال است. جمهوری فساد اسلامی پول کم آورده، دست گدایی به سوی ایرانیان خارج از کشور دراز می کنند تا بتوانند هم به صنعت گروگانیگری شان رونق دهند هم از مواهب سرمایه ایرانیان خارج از کشور به خوبی بهره مند شوند.

مندرج در ژورنال شماره ۲۳

اینرا هم بخوانید

سکولاریسم و درد لاعلاج جمهوری اسلامی

كاظم صدیقی، امام جمعه تهران گفت: «یکی از مشکلات اساسی در راه امر به معروف …